MARSYAS MİTOLOJİSİNDE TANRILAR SAVAŞI

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2964-2988
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Marsyas mitolojisinden yola çıkarak antik gizem dinlerinin Anadolu’daki etkinliğini, antik çağda ve sonrasında bu mitosla ilgili eserleri ve mitosun antik çağda nasıl algılandığını ortaya koymak esas alınmıştır. Dönemin inanç ve ritüellerinin toplum yapısı içerisindeki kabul edilebilirliği, mevcut kültlerin birbirleriyle olan çatışması ile mitostaki alegorik aktarımın tarihsel gerçekliği irdelenmiştir. Bunu belirtirken zamansal kıstasın yanı sıra coğrafya, siyasal durum, kişi ve kavramlar da göz önünde bulundurularak mitosun yorumlanmasının farklı bir perspektif ile ele alınması sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada, mitostaki alegorik ve metaforik anlatımın dışında olayın gerçekçi taraflarının da düşünülmesi ile birlikte antik dönem insanın din olgusuna karşı yaklaşımı hakkında da bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, mitolojide doğrudan adı geçen tanrı ve tanrıçalar ile bölgede etkin olan tanrı inançları tek tek ele alınmış, nitelikleri ve tarihsel geçmişleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu inançların birbirleri ile olan münasebetleri irdelenerek ortak ya da farklı özelliklerine binaen toplum bünyesindeki çatışımı veya benimsenme özellikleri konu edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study is based on Marsyas mythology, to reveal the effectiveness of ancient mystery religions in Anatolia, the works related to this myth in antiquity and afterwards, and how the myth was perceived in antiquity. The acceptability of beliefs and rituals within the social structure of the period, the clash of the existing cults with each other and the historical reality of the allegorical transfer in myth are examined. While stating this, the interpretation of the myth is provided with a different perspective by considering geography, political situation, people and concepts besides the temporal criterion. In addition, in this study, besides the allegorical and metaphoric narrative in myth, it was tried to give information about the approach of the ancient man to the phenomenon of religion as well as considering the realistic sides of the event. In this context, gods and goddesses directly mentioned in mythology and god beliefs that are active in the region are addressed one by one and their qualities and historical backgrounds are emphasized. In addition, the relations of these beliefs with each other are examined and the conflict or adoption features within the society based on their common or different characteristics are discussed.

Keywords