ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 4191-4214
Year-Number: 2020-XLIX

Abstract

Bu araştırmada özel öğrenme güçlüğü yaşayan 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri açısından durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel veri toplama kaynakları bir arada kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Giresun ilindeki bir devlet okulunda altıncı sınıfta öğrenim gören ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler ile onların bulunduğu üç sınıf, bu sınıflarda derslere giren otuz öğretmen ve okulun iki rehberlik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ölçmek için Aydoğdu ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen “Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Bununla birlikte araştırmanın nitel verilerini oluşturan öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin sosyal becerileri hakkındaki görüşleri yapılandırılmamış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde frekans, yüzde ve ortalama değerler kullanılırken, öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler hakkındaki görüşleri betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin sınıflardaki diğer öğrencilere göre bazı bilimsel süreç becerileri açısından daha yüksek çıktığı görülmüştür.  Sonuç olarak özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler tanılanırken okuma yazma ve aritmetik becerilerinin tespitinin yanı sıra bilimsel süreç becerilerinin de bu tanılamaya dâhil edilmesi önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the situation of students with learning disabilities in terms of science process skills. In the research, scanning method, one of the quantitative research methods, was used. Qualitative and quantitative data collection sources were used together in the collection, analysis and interpretation of the data obtained in the research. The study group of the study consisted of students who had learning disabilities in a public school in the 6th grade in Giresun province under the Ministry of Education in 2018-2019 academic year, and their three classes, thirty teachers attending classes in these classes and two guidance teachers of the schools. In the research, " Science Process Skills Scale" developed by Aydoğdu et al. (2012) was used to measure students' science process skills. On the other hand, qualitative data of the research were obtained through unstructured interviews of teachers' opinions about the social skills of students with learning disabilities. While the frequency, percentage and average values ​​were used in the analysis of the quantitative data obtained from the research, the opinions of the teachers about the students who had learning disabilities were analyzed with the descriptive analysis method. It has been observed that some of science process skills of students with learning disabilities are higher than other students in the classes. Therefore, it is important to include science process skills as well as determining reading, writing and arithmetic skills while identifying students with learning disabilities.

Keywords