ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Investigation of Superior Talent Students' Peer Relations Within the Teachers' Views

Author : Özgür SİREM -Mehmet Sena ATAŞ
Number of pages : 3256-3273

Abstract

Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin akran ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada özel yetenekli öğrencilerin öğretmen görüşlerine göre akran ilişkileri ve sosyal ilişkilerde ne gibi sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme yaklaşımının kullanıldığı araştırmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan ve il merkezinde olan bir Bilim ve sanat Merkezinde eğitim veren 2’si kadın 6’sı erkek olmak üzere 8 öğretmenle çalışma yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme soruları veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Yapılan araştırmada öğretmen görüşlerinden elde edilen verilere göre, özel yetenekli öğrencilerin akran ilişkilerinde; kazanma hırsı, kurallara bağlılık, anlaşılmak isteği, ortak ilgi, ısrar, şımartılma, aidiyet ve beklenti baskısı oluşturduğu, sosyal ilişkilerde ise; kıskançlık, liderlik, benmerkezcilik ve en iyi olma arzusu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada özel yetenekli öğrencilerin cinsiyet ayrımı yaptıkları, kız öğrencilerin sosyal ilişkilerde erkek öğrencilerden daha iyi oldukları bulgusu elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, özel yetenekli öğrencilerin anlaşılmak istedikleri, ortak ilgi alanları olan diğer öğrencilerle daha iyi akran ilişkisi kurabildikleri, sosyal ilişkilerde sorun yaşadıkları görülmüştür.

Keywords

Özel yetenekli öğrenciler, akran ilişkisi, bilim ve sanat merkezi

Read: 68

Download: 31