BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Metaphorical Perceptions of Computer Programming Students of Computer Programming Applications

Author : Emine Kübra Pullu -Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Number of pages : 3201-3226

Abstract

Bu çalışmanın amacı Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerinin Bilgisayar Programlama uygulamalarına ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Karakoçan Meslek Yüksekokulu ve Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada olgu bilimi deseni kullanılmıştır. Araştırma grubu için kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gönüllülük esasına dikkat edilerek Fırat Üniversitesi’nden 19’u kadın ve 38’i erkek olmak üzere toplam 57 öğrenci; Kayseri Üniversitesi’nden ise 11’i kadın ve 40’ı erkek olmak üzere toplam 51 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma grubu toplam 108 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin bilgisayar programlama uygulamalarına ilişkin metaforik algılarını belirlemek için veri toplama aracı olarak “Bilgisayar Programlama uygulamaları ………………a/e benzer; çünkü …………….” şeklinde bir form kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemine göre değerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken öğrencilerin kullandıkları metaforlar ile benzetme yönleri olumlu ve olumsuz olmak üzere 2 ana kategoride toplanmıştır. Olumlu anlamda bilgisayar programlama uygulamalarının yaratıcılığı geliştirmesi; sistemli, bütünsel ve göreceli olması; sürekli ve sonsuz bir yapıya sahip olması; eğlenceli yanları; çeşitlilik sunması; pratiklik sağlaması ve teknolojik dünya ile iletişim yolu kurması vurgulanmıştır. Olumsuz anlamda ise bilgisayar programlama uygulamalarının zor, imkânsız ve sinir bozucu yönlerini vurgulanmıştır.

Keywords

Bilgisayar Programlama, Metafor, Yazılım, İçerik analizi

Read: 53

Download: 31