GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AMPİRİK LİTERATÜR TARAMASI
Relationship Between Entrepreneurship Orientation and Firm Performance: An Empirical Literature Review

Author : Feridun DUMAN -Ferhat EREN
Number of pages : 2916-2938

Abstract

Çalışmanın temel amacı, girişimcilik yönelimi ile işletme performansı arasında ilişkiyi ampirik literatür incelemesi yaparak araştırmaktır. Bu amaç, girişimcilik yöneliminin işletme performansı üzerine etkisini finansal ve finansal olmayan boyutlara ayırarak incelenmiştir. Literatürden seçilen girişimcilik yönelimi ve işletme performansı ampirik çalışmaları, bu çalışmanın amacına uygun şekilde analiz edilmiştir. Çalışma, girişimcilik yöneliminin işletmelerin finansal ve finansal olmayan performans üzerine etkisinde tutarlılık ve netlik olmadığını göstermiştir. Ancak, girişimcilik yöneliminin işletme performansına doğrudan veya dolaylı katkı sağladığı literatürden anlaşılmaktadır. Bu sonuca ilave olarak, girişimcilik yönelimin işletme performansı üzerine olumlu etkilerinin kısa dönemde ortaya çıkmayacağı, orta ve uzun dönemde ortaya çıkacağı da ampirik çalışmalar da vurgulanmıştır.

Keywords

Girişimcilik Yönelimi, İşletme Performansı, Finansal Performans, Finansal Olmayan Performans

Read: 200

Download: 72