LOJİSTİK FAALİYETLERDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE FİRMA PERFORMANSI: KARAMAN İLİNDE BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-15 16:08:52.0
Language : Türkçe
Konu : Üretim ve Operasyon Yönetimi
Number of pages: 3724-3757
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler, lojistik faaliyetlerini yerine getirirken bazı riskler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. İşletmeler karşılaştıkları belirsizlik, tehlike gibi risk faktörlerini minimize ederek fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Yakalanan bu fırsatlar, işletmenin rekabet avantajına ve performansına olumlu etkiler sağlamaktadır. Çalışmada ilk olarak; lojistik, risk ve lojistik risk türleri kavramları ele alınmıştır. Sonrasında, teorik çerçevede belirtilen lojistik faaliyetlerde karşılaşılan risklerin, Karaman ilinde yerel bir firmanın işletme performansına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Lojistik faaliyetlerde karşılaşılan risklerin işletme performansına etkilerini incelemek için 2019 yılı Kasım ayında hazırlanan soru formu üzerinden, çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden olan derinlemesine mülakat (yarı yapılandırılmış görüşme) tekniği kullanılmıştır. İşletmenin karşılaşmış olduğu risklere karşı aldığı kararların sağladığı yararlar detaylı olarak ele alınmıştır. İşletmenin risklere karşı aldığı tedbirlerin iş verimliliğine olumlu etkisi olduğu yöneticilerden alınan veriler ile desteklenmektedir. Son olarak, işletmede yapılması gereken ilave önlemler görüşmeler neticesinde tespit edilmiş, öneri olarak firma yöneticilerine sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Enterprises may face some risks while performing their logistics activities. Enterprises try to turn risk opportunities such as uncertainty and danger, and minimize them. These captured opportunities have positive effects on the competitive advantage and performance of the business. First in the study; the concepts of logistics, risk and types of logistics risks are discussed. Afterwards, it is aimed to examine the effects of risks encountered in the logistics activities specified in the theoretical framework on the performance of a local firm in Karaman province. In order to examine the effects of risks encountered in logistics activities on business performance, interviews were conducted with the employees through the questionnaire prepared in November 2019. In the study, in-depth interview (semi-structured interview) technique, which is one of the qualitative research techniques, was used. The benefits of the decisions taken against the risks faced by the enterprise are discussed in detail. It is supported by the data received from managers that the measures taken by the company against risks have a positive effect on business efficiency. Finally, additional measures to be taken in the enterprise were determined as a result of the interviews and presented to the company managers as suggestions.

Keywords


 • Acar, A.Z, & Köseoğlu A.M. (2014). Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zincir Yönetimi. Nobel Yayınevi.

 • Aker, E. (2011). İşletmelerde Lojistik Faaliyetler ve Örnek Bir Olay. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Andersen, T. J., & Sax, J. (2019). Strategic Risk Management: A Research Overview.

 • Bahar, E. (2007). Lojistikte Risk Yönetimi ve Bir Uygulama. Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Balıkçı, Y. (2009). İşletmelerde Risk Yönetimi. Cinius Yayınları.

 • Brindley, C. (2004). Supply chain risk. Routledge Taylor & Francis Group London and New York, USA. Bridging the Supply Chain Technology Gap on your Dock & Logistics Activities 1-800-7345351 (https://cerasis.com/supply-chain-technology/ Erişim tarihi: 06.11.2019

 • Demir, M.H., & Taşer, A. (2013). Çağdaş lojistik uygulamaları. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1710 -1.

 • Erkan, B. (2014). Türkiye’de lojistik sektörü ve rekabet gücü. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisat Bölümü, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi.

 • Erturgut, R. (2016). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

 • Faulin, J., Grasman, S. E., Juan, A. A., & Hirsch, P. (2019). Sustainable transportation: concepts and current practices. In sustainable transportation and smart logistics. Elsevier, 3-23.

 • Kaba, N. (2013). Lojistik Işletmesinde Risk Odaklı Bir Yönetimi. Yüksek lisans tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Kain, R. & Verma, A. (2018). Logistics management in supply chain–an overview. Materials today: proceedings. Elsevier, 5(2), 3811-3816.

 • Long, D. (2012). Uluslararasi Lojistik, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi (2.Baskı). Nobel Yayıncılık.

 • McEneny Sr, T. S., Schutz, E. W., Fallon, J. E., & Carol, R. J. (2019). U.S. Patent No. 10,181,149. U.S. Patent and Trademark Office.

 • Meral, P.S. (2013). Lojistikte Güncel Konular Kavramlar ve Uygulamalar. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları.

 • Murphy Jr, P. R., & Knemeyer, A. M. (2015). Logística Contemporánea. Pearson Educación.

 • Onay, H., Koç, İ. C., Temimhan, K., & Erten, M. (2019). Supply chain management using blockchain. Easy Chair, No. 1606.

 • Öz, M. (2019). Küresel Pazarlama Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Dizgi Ofset Matbaacılık.

 • Özcan, S. (2008). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde lojistik yönetiminin önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 • Regattieri, A., Santarelli, G., & Piana, F. (2019). Packaging logistics. in operations, logistics and supply chain management. Springer, 273-303.

 • Ríos, J. R., Duque, D. F. M., & Gómez, J. C. O. (2019). Operational supply chain risk identification and prioritization from SCOR model. Ingenieria y Universidad, 23(1).

 • Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (2014). The Handbook of Logistic & Distrbution Management (5. Edition).

 • Straka, M. (2017). The position of distribution logistics in the logistic system of an enterprise. Acta Logistica, 4(2), 23-26.

 • Tabak, Ç., & Yıldız, K. (2015). Lojistik merkez yer seçimi - işletme modelleri ve kıyaslama çalışması. http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/ 18010_48_59.pdf. Erişim tarihi: 06.11.2019

 • T.C Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Ulaştırma Hizmetleri Lojistik Yönetimi.

 • Tekin, M. (2017). Lojistik (3. Baskı). Günay Ofset.

 • Tekin, M. & Sayın, A.A. (2017). Lojistik faaliyetlerde satınalma faaliyetinde karşılaşılan riskler ve perakende sektöründe uygulaması. Kesit Akademi Dergisi, 545-569.

 • Topçu, B. (2010). Finans Dışı Şirketlerde Kurumsal Risk Yönetimi. Doktora tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • TÜSİAD (2008). Kurumsal Risk Yönetimi. Yayın No. TÜSİAD-T/2008-02/452.

 • Waters, D. (2003). Logistics, An Introduction To Supply Chain Management. (Edited by Donald Waters.) Palgrave Macmillian.

 • www.biymed.com (2019). Lojistik Fonksiyonlar. https://www.biymed.com/ forum/mesleki-teknik-terimler-sozlugu/lojistik-fonksiyonlar-logisticfunctions-nedir-ne-demektir.html, Erişim tarihi: 09.11.2019

 • www.disticaret.besikduzumyo.trabzon.edu.tr (2019). Afet Planlama Lojistiği. http://disticaret.besikduzumyo.trabzon.edu.tr/Files/ckFiles/disticaretbesikduzumyo-trabzon-edu.tr/Orhan%20%C5%9Eenses/Lojistik/B%C3 %96L%C3%9CM%2011%20AFET%20LOJ%C4%B0ST%C4%B0%C4 %9E%C4%B0%202019-%202020%20pdf.pdf, Erişim tarihi: 16.10.2019

 • www.docplayer.biz.tr (2019). Türkiye ve Lojistik. https://docplayer.biz.tr/128 1234-Ar-ge-bulten-turkiye-ve-lojistik.html, Erişim tarihi:16.10.2019

 • www.docplayer.biz.tr (2019). Tedarik Zinciri Yönetimi. https://docplayer.biz.tr/ 19476822-Tedarik-zinciri-yonetimi-ozet-unite.html, Erişim tarihi: 22.10.

 • www.docplayer.biz.tr (2019). Afet Yönetiminde Lojistik. https://docplayer.biz.tr/ 4740947-Tanimi-rolu-temel-fonksiyonlari-afet-yonetiminde-lojistikafete-hazirlik-sureci-afet-mudahale-sureci-afet-mudahale-sonrasi.html, Erişim tarihi: 16.10.2019

 • www.english.stackexchange.com (2019). Horeca. https://english.stack exchange.com/questions/96033/horeca-is-it-english-alternatives, Erişim tarihi: 16.12.2019

 • www.muhasebeturk.org (2019). Kontrol Riski Nedir? https://www.muhasebe turk.org/nedir/kontrol-riski-nedir-ne-demek, Erişim tarihi: 22.10.2019

 • www.otomasyondergisi.com.tr (2019). Türkiye Lojistik Performans Endeksi. http://otomasyondergisi.com.tr/bolumler/arastirma/turkiye-ve-lojistikperformans-endeksi-2018-raporu/, Erişim tarihi: 21.10.2019

 • www.ozdeyis.net (2019). Riskler Alınmak Zorundadır. https://www.ozdeyis. net/riskler-alinmak-zorundadir-cunku-hayattaki-en-buyuk-tehlike-hicbirseyi-riske-atmamaktir-leo-buscaglia/, Erişim tarihi: 20.12.2019

 • www.sanalbasin.com (2019). Riskler Küreselleşiyor. http://www.sanalbasin. com/tusiad-baskani-kaslowski-risk-zirvesinde-konustu-riskler-artarakkuresellesiyor-32663116/, Erişim tarihi: 24.10.2019

 • www.slideplayer.biz.tr/ (2019). Kurumsal Risk Yönetimi. https://slideplayer.biz.tr/slide/3982706/, Erişim tarihi: 24.10.2019

 • www.stendustri.com.tr (2019). Proses Nedir? https://www.stendustri.com.tr/ proses-otomasyonu/proses-nedir-h95383.html, Erişim tarihi: 22.10.2019

 • www.tusiad.org/tr (2019). Kurumsal Risk Yönetimi. https://tusiad.org/tr/tum/ item/2624-kurumsal-risk-yonetimi-ve-2008-yili-risk-ongoruleri-semineri S:7, Erişim tarihi : 06.11.2019

 • www.4klojistik.com.tr (2019). Raporlama Sistemi. https://www.4klojistik.com. tr/index.php/raporlama/, Erişim tarihi: 22.10.2019

 • Yang, Q., Wang, Y. & Ren, Y. (2019). Research on financial risk management model of internet supply chain based on data science. Cognitive Systems Research, 56, 50-55.

 • Yıldırır K.H. (2011). Lojistik Sektörünün Rekabet Gücü Yönüyle Analizi: Türk Lojistik Sektörü için Bir Çalışma. Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Zijm, H., Klumpp, M., Heragu, S. & Regattieri, A. (2019). Operations, logistics and supply chain management. Springer, 27-42. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics