LOJİSTİK FAALİYETLERDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE FİRMA PERFORMANSI: KARAMAN İLİNDE BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 3724-3757
Year-Number: 2021-LIV

Abstract

İşletmeler, lojistik faaliyetlerini yerine getirirken bazı riskler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. İşletmeler karşılaştıkları belirsizlik, tehlike gibi risk faktörlerini minimize ederek fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Yakalanan bu fırsatlar, işletmenin rekabet avantajına ve performansına olumlu etkiler sağlamaktadır. Çalışmada ilk olarak; lojistik, risk ve lojistik risk türleri kavramları ele alınmıştır. Sonrasında, teorik çerçevede belirtilen lojistik faaliyetlerde karşılaşılan risklerin, Karaman ilinde yerel bir firmanın işletme performansına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Lojistik faaliyetlerde karşılaşılan risklerin işletme performansına etkilerini incelemek için 2019 yılı Kasım ayında hazırlanan soru formu üzerinden, çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden olan derinlemesine mülakat (yarı yapılandırılmış görüşme) tekniği kullanılmıştır. İşletmenin karşılaşmış olduğu risklere karşı aldığı kararların sağladığı yararlar detaylı olarak ele alınmıştır. İşletmenin risklere karşı aldığı tedbirlerin iş verimliliğine olumlu etkisi olduğu yöneticilerden alınan veriler ile desteklenmektedir. Son olarak, işletmede yapılması gereken ilave önlemler görüşmeler neticesinde tespit edilmiş, öneri olarak firma yöneticilerine sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Enterprises may face some risks while performing their logistics activities. Enterprises try to turn risk opportunities such as uncertainty and danger, and minimize them. These captured opportunities have positive effects on the competitive advantage and performance of the business. First in the study; the concepts of logistics, risk and types of logistics risks are discussed. Afterwards, it is aimed to examine the effects of risks encountered in the logistics activities specified in the theoretical framework on the performance of a local firm in Karaman province. In order to examine the effects of risks encountered in logistics activities on business performance, interviews were conducted with the employees through the questionnaire prepared in November 2019. In the study, in-depth interview (semi-structured interview) technique, which is one of the qualitative research techniques, was used. The benefits of the decisions taken against the risks faced by the enterprise are discussed in detail. It is supported by the data received from managers that the measures taken by the company against risks have a positive effect on business efficiency. Finally, additional measures to be taken in the enterprise were determined as a result of the interviews and presented to the company managers as suggestions.

Keywords