ÖĞRENCİLERİN PERİYODİK CETVEL İLE İLGİLİ GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR

Author:

Number of pages: 3160-3174
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Dışarıdan bakıldığında çok karışık gibi görünen periyodik cetvel tablosunu bilmek kimya öğrenen öğrenciler için önemlidir. Araştırmada farklı eğitim seviyesinde ve farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin periyodik cetvel konusunda geliştirdikleri metaforlar belirlenmiş ve bu metaforlardan yola çıkarak kimya dersinin temel konularından biri olan periyodik cetvelin öğretimi ile ilgili durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış ve verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda kimya konularından periyodik cetvel konusunun öğretimi ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlar 5 kategoride toplanmış, kategorilerden 3’ü olumlu metaforlardan 2’si ise olumsuz metaforlardan meydana gelmiştir. Geliştirilen metaforların toplandığı düzen, farklılıkların bütün oluşturması ve bilgiyi içermek kategorisinde olumlu; öğrenilmesi ve anlaşılması güç, sınıfsal farklılıklar kategorisinde toplanan metaforlar ise olumsuzdur. Ancak olumlu metaforları % 89.93, olumsuz metaforların ise % 10.7 olduğu göz önüne alındığında öğrencilerin periyodik cetvel ile ilgili büyük oranda olumlu düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin periyodik cetvel konusunda büyük oranda olumlu düşünmesinden ve geliştirilen metaforların oldukça farklı sayıda kavramlardan oluşmasından yola çıkılarak öğretim faaliyetlerinde farklı yaklaşım, yöntem, teknikler ve materyallerin kullanılabileceği düşünülmektedir. Soyut bir konu olan periyodik cetvel konusunun elde edilen metaforlardan yola çıkılarak somutlaştırılması ve öğretimde kullanılması mümkün olabilir.

Keywords

Abstract

The periodic table of elements, which looks very complicated, is of great importance for chemistry students. The present study identified the metaphors for the periodic table formed by the students at different education levels and in different faculties and, in view of these metaphors, discussed the current status of teaching of the periodic table, which is among the basic subjects of the chemistry class. The study was built on phenomenology, a qualitative research method. The data were obtained by using a semi-structured interview and the acquired data were processed by content analysis. Based on the data, some suggestions were made as regards the periodic table. The students’ metaphors were grouped in five categories. Three consist of positive metaphors, while two of negative ones. The positive group included the metaphors concerning ‘order’, ‘whole-making differences’, and ‘containing information’, where the ones pertaining to ‘difficult to learn and understand’ and ‘class differences’ compose the negative group. However, it can be concluded from the fact that the positive and negative metaphors accounted for 89.93% and 10.7%, respectively that a great majority of the students had positive views about the periodic table. Considering the students’ positive views of the periodic table and the metaphors’ composition of a large variety of concepts, different approaches, methods, techniques, and materials can be used in teaching activities. The concretization of the periodic table, an abstract subject, through metaphors can be applicable to teaching settings.

Keywords