ÖĞRENCİLERİN PERİYODİK CETVEL İLE İLGİLİ GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR
Students’ Metaphors About the Periodic Table

Author : Engin MEYDAN
Number of pages : 3160-3174

Abstract

Dışarıdan bakıldığında çok karışık gibi görünen periyodik cetvel tablosunu bilmek kimya öğrenen öğrenciler için önemlidir. Araştırmada farklı eğitim seviyesinde ve farklı fakültelerde okuyan öğrencilerin periyodik cetvel konusunda geliştirdikleri metaforlar belirlenmiş ve bu metaforlardan yola çıkarak kimya dersinin temel konularından biri olan periyodik cetvelin öğretimi ile ilgili durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmış, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış ve verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda kimya konularından periyodik cetvel konusunun öğretimi ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlar 5 kategoride toplanmış, kategorilerden 3’ü olumlu metaforlardan 2’si ise olumsuz metaforlardan meydana gelmiştir. Geliştirilen metaforların toplandığı düzen, farklılıkların bütün oluşturması ve bilgiyi içermek kategorisinde olumlu; öğrenilmesi ve anlaşılması güç, sınıfsal farklılıklar kategorisinde toplanan metaforlar ise olumsuzdur. Ancak olumlu metaforları % 89.93, olumsuz metaforların ise % 10.7 olduğu göz önüne alındığında öğrencilerin periyodik cetvel ile ilgili büyük oranda olumlu düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin periyodik cetvel konusunda büyük oranda olumlu düşünmesinden ve geliştirilen metaforların oldukça farklı sayıda kavramlardan oluşmasından yola çıkılarak öğretim faaliyetlerinde farklı yaklaşım, yöntem, teknikler ve materyallerin kullanılabileceği düşünülmektedir. Soyut bir konu olan periyodik cetvel konusunun elde edilen metaforlardan yola çıkılarak somutlaştırılması ve öğretimde kullanılması mümkün olabilir.

Keywords

Kimya eğitimi, periyodik tablo, metafor, öğrencilerin görüşleri, lisans ve önlisans öğrencileri

Read: 55

Download: 30