İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Number of pages: 4148-4169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özel okullarda okuyan ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma, tarama modeli kullanılan betimsel bir çalışmadır. Araştırma, Konya Selçuklu’ daki iki özel okulda okuyan 137 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve “Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 23 paket programı; veri analiz yöntemi olarak tanımlayıcı istatistiklerden ve parametrik testlerden olan bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında öğrencilerin cinsiyet, anne eğitim durumları ve okudukları okul değişkenine göre bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlanılmıştır. Bilgisayarı oyun oynama amacıyla kullanan öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı puanlarının, bilgisayarı diğer amaçlarla kullananlardan daha yüksek olduğu; öğrencilerin çoğunluğunun bilgisayarı evde, 30 dakika - 1 saat aralığında kullandıkları görülmektedir. Aynı zamanda bilgisayar oyun bağımlılığı puanının bilgisayar kullanım süresiyle doğru orantılı olduğu da bu araştırmanın bulguları arasındadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the level of computer game dependency in primary school third grade students in terms of various variables. This study is a descriptive study using a scanning model. The study was carried out with 137 primary school third grade students studying at two private schools in Konya Selcuklu. Within the scope of research, personal information form and “Computer Game Dependency Scale” was used as data collecting tool. SPSS 23 package program was used for the analysis of datas. A sort of descriptive statistics and parametric tests; independent samples t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and regression analysis were used as data analysis methods. At the findings, significant differences were found between the computer game dependency levels of students according to their gender, mothers' educational level and school variable. The computer game dependency scores of students who use the computer for gaming purposes are higher than those who use the computer for other purposes; It is seen that the majority of students use the computer at home, between 30 minutes and 1 hour. It is also among the findings of the research that the computer game dependency score is directly proportional to the duration of computer use.

Keywords