GÖSTERGE BENLİKLERİN İNŞASI: GENÇLERİN SOSYAL MEDYADA KENDİLERİNİ TEMSİL ETME BİÇİMLERİ
Construction of Signifier Selves: Ways of Young People Representing Them on Social Media

Author : Cem Koray OLGUN
Number of pages : 3294-3315

Abstract

Günümüzün en önemli kitle iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medya, bireylerin gündelik yaşantıları üzerindeki etkisini de her geçen gün arttırmaktadır. Bireyler sosyal medya ile hem yakın ve uzak ötekiler ile iletişim kurmakta hem de bu alan üzerinden kendi benlik imajlarını yeniden inşa etmektedir. Ancak bireylerin toplumsal hayattaki benlikleri ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri benliklerinin sunumları arasında farklılıklar vardır. Sosyal medya üzerinden oluşturulan ve ötekilere sunulan benlik imajları, bireylerin benliklerini temsil eden “gösterge benlik”lerdir. Bu çalışmanın amacı da bireylerin sosyal medya kullanımları üzerinden gösterge-benliklerin oluşumunu George Herbert Mead, Erving Goffman ve Manuel Castells’in yaklaşımlarından hareketle analiz etmektir. Bu doğrultuda Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğrenim göre, Facebook, Twitter, Instagram uygulamalarından en az birini kullanan 191 öğrenciye 110 soruluk anket uygulanmış ve toplanan veriler SPSS ve AMOS programlarına kaydedilmiştir. Gençlerin sosyal medya kullanım pratikleri üzerinden gösterge benlik kavramını oluşturduğu düşünülen değişkenler belirlenerek birinci düzey tek faktörlü model oluşturulmuş ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak test edilmiştir

Keywords

Gösterge benlik, Sosyal medya, Gençlik, Gündelik yaşam, Mead, Goffman.

Read: 35

Download: 21