KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE SÜREÇ ODAKLI REHBERLİ SORGULAYICI ÖĞRENME ORTAMININ ETKİSİ: KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Number of pages: 4118-4147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada süreç odaklı rehberli sorgulayıcı öğrenme ortamına dâhiledilen bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde yer alan 2 alt konuya ilişkin sahip oldukları kavram yanılgılarının giderilmesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deneysel araştırma yöntemlerinden ön test son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilinin bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 30’u deney, 30’u kontrol grubu olmak üzere 60 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kuvvet ve Enerji Ünitesi’nde yer alan “Kütle ve Ağırlık İlişkisi” ve “Kuvvet-Katı Basıncı ilişkisi” alt konuları için hazırlanan çalışma kâğıtlarındanyararlanılmıştır. Veriler betimsel istatistiksel yöntemle analiz edilmiştir. Çalışma kâğıtlarınınanalizi tamamlandıktan sonra öğrencilerin verdikleri cevapların daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla rasgele seçilen deney grubunda yer alan 2 öğrenciyle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre hem deney hem de kontrol grubunda yer alan öğrencilerin “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde ortak bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre deney grubunda derslerin yürütülmesinde kullanılan süreç odaklı rehberli sorgulayıcı öğrenme ortamına dâhiledilen bilim doğası etkinliklerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesinde daha etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuca göre SORSÖ yönteminin Fen Bilimleri dersinde Kuvvet ve Enerji ünitesinde kavram yanılgılarını gidermede bir “yöntem” olarak kullanılmasının yararlı olabileceği önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the effect of Nature of Science activities, that are included in progress oriented guided inquiry learning on the elimination of misconceptions of middle school 7th grade students regarding the 2 sub-subjects in the “Force and Energy” unit. In the study, pretest-posttest control group model, which is one of the experimental research methods, was used. The study group of the study consisted of 60 students, 30 of whom were experimental and 30 were control group, studying in a public secondary school in Adıyaman. In collecting the data, worksheets prepared for the sub-topics "Mass and Weight Relationship" and "Force-Solid Pressure Relationship" in the Force and Energy Unit were used. The data were analyzed with descriptive statistical method. After the analysis of the worksheets was completed, interviews were made with 2 students in the randomly selected experimental group in order to examine the answers given by the students in more detail. According to the research findings, it was seen that students in both experimental and control groups had some common misconceptions in the “Force and Energy” unit. According to the results obtained from the findings of the study, it was seen that the natural science activities included in the process-oriented guided inquiry learning environment used during conducting of the lessons in the experimental group were more effective in eliminating the students' misconceptions. According to this result, it is suggested that using the SORSÖ method as a "method" to overcome misconceptions in the Force and Energy unit in the Science course may be useful.

Keywords