AÇIKTA SATILAN GIDALARA İLİŞKİN TÜKETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-28 14:21:59.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme, Pazarlama
Number of pages: 4658-4684
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde gıda güvenliğini sağlamak açısından ambalajlama çok gelişmiş olmakla birlikte hala açıkta satılan (ambalajsız) gıdalar bulunmaktadır. Tüketiciler, ihtiyaç duydukları gıda maddelerinin bir bölümünü paketlenmemiş açıkta satılan gıdalardan temin etmektedirler. Bu gıdaların birçoğu günlük tüketimde kullanım alanı bulan temel gıda (çeşitli baharatlar, çerez türleri, hayvansal gıda maddeleri, çeşitli tahıllar vb.) maddeleridir. Bu çalışmanın amacı, tüketiciler tarafından açıkta (ambalajsız) satılan gıdalara ilişkin tüketici görüşlerinin belirlenmesidir. Tüketici görüşlerinin ortaya konması amacıyla, 462 katılımcıdan ve yapılandırılmış 35 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; demografik faktörlerin açıkta satılan gıdalara yönelik tüketici görüşleri üzerinde farklı seviyelerde etkili olduğu, tüketici algı ve motivasyonlarının açıkta satılan gıdaları farklı özelliklerine göre tercih etmelerinde ve gıdanın cinsine göre farklı tercihlerde bulunmaları üzerinde önemli belirleyiciler olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, packaging is very developed in order to ensure food safety, but there are still open (unpackaged) foodstuffs sold. Consumers obtain some of the foodstuffs they need from unpackaged sold food. Many of these foods are basic foodstuffs (various spices, snack types, animal foodstuffs, various cereals, etc.) that are used in daily consumption. A questionnaire form consisting of 462 participants and 35 structured questions was used to reveal consumer opinions. Statistical analyses of the data were made. It has been concluded that demographic factors are effective at different levels on consumer opinions about food sold in the open market, consumer perceptions and motivations are important determinants in preferring the food sold in accordance with their different characteristics and making different choices according to the type of food.

Keywords