TARİH ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL KULLANIMI
Visual Use in Teaching History

Author : Erdal ASLAN
Number of pages : 3006-3031

Abstract

Tarih yazıcılığında ve öğretiminde görsel imgelerin kullanımı son derece önem taşımaktadır. Son yıllarda hazırlanan öğretim programlarında yer alan tarih konularının öğretiminde görsellere vurgu yapılmakta ve görsel kaynakların kullanımı önerilmektedir. Bu çalışma insanoğlunun en eski iletişim aracı ve tarihsel bilgi kaynağı olan görsel imgelerin tarih öğretiminde kullanımına ilişkin kuramsal bir çerçeve oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı tarih öğretiminde kuramsal ve uygulama boyutu açısından görsellerin tanıtılmasıdır. Araştırmada öncelikle özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkisi altına alan ve sosyal bilimlerin tüm alanlarında yoğun biçimde kullanılan görsel imgelerin tarih öğretimi ve tarih yazıcılığına sağlayabilecekleri katkı ele alınmış, görsel imgelerin insan yaşamı üzerindeki etkileri ve tarih öğretimi için kullanılabilecek olan belli başlı görsel imge türlerinin neler olduğu belirlenmiştir. Sonrasında tarih derslerinde görsellerin kullanılmasının sağlayabileceği fırsatlar, kullanılmaları sırasında karşılaşılabilecek güçlükler, bunların üstesinden gelinebilmesi için ne yapılması ve nasıl kullanılması gerektiği ele alınmıştır. Son olarak da tarih öğretiminde geçmişe ilişkin imgeler barındıran görsellerin kullanımı için örnek bir “Görsel İnceleme Rehberi” sunulmuştur.

Keywords

Tarih Öğretimi, Görsel İmgeler, Tarih Yazımı, Görsel Öğrenme, Görsel Okur-yazarlık

Read: 75

Download: 49