COVID-19 DÖNEMİNDE EBA İLE YAPILAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE CANLI TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 512-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sonrasında eğitimler uzaktan yürütülmeye başlanmıştır. Bu bakımdan araştırmada, COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’de EBA üzerinden yapılan canlı Türkçe dersleriyle ilgili öğrenci görüşlerini değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeliyle yapılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel verileri bulunduğu için karma yöntem ve karma yöntem desenlerinden eş zamanlı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, ortaokul 7 ve 8. sınıfta bulunan 181 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin görüşlerini almak için araştırmacı tarafından anket hazırlanarak Google Forms üzerinden öğrencilere uygulanmıştır. Ankette 5’li likert tipi 9 soru ve 2 açık uçlu soru bulunmaktadır. Araştırmanın hem nicel hem de nitel verileri betimsel analiz yoluyla yapılmıştır. Anketin nicel verilerinin değerlendirilmesinde, SPSS 21 programı kullanılarak frekans ve ki-kare analizi yapılmıştır. Araştırmanın nitel verilerinde ise öğrenci cevapları toplanarak kodlara ayrılmış, her kodun karşısına koda ilişkin öğrenci cevapları yazılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarına göre öğrenciler, EBA üzerinden yapılan canlı Türkçe derslerini öğretici, faydalı, eğlenceli olarak görürken süre bakımından yeterli olmadığını belirtmiştir. Ayrıca cinsiyet değişkeni ile anket maddeler arasında yapılan ki-kare analizi sonuçlarına göre kız öğrencilerin lehine bazı maddelerde anlamlı İlişki görülürken; sınıf düzeyi ile maddeler arasında anlamlı İlişki görülmemiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdiği cevaplar sonucunda canlı Türkçe dersleri ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlere sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

After COVID-19, which affected the world, trainings started to be carried out remotely. In this regard, research, COVID-19 outbreak in the process of Turkey made through EBA aimed to evaluate students express their opinions live Turkish courses. The research has been done with a scanning model. Since the research has quantitative and qualitative data, a simultaneous design from mixed method and mixed method designs was used. The study group of the research consists of 181 students in the 7th and 8th grades of middle school. In the research, a questionnaire was prepared by the researcher and applied to the students via Google Forms in order to get the students' views. The questionnaire includes 9 5-point Likert-type questions and 2 open-ended questions. Both quantitative and qualitative data of the research were made through descriptive analysis. In evaluating the quantitative data of the questionnaire, frequency and chi-square analysis was performed using the SPSS 21 program. In the qualitative data of the study, student answers were collected and divided into codes, and student responses related to the code were written against each code. According to the results obtained from the study, the students stated that while they saw the live Turkish lessons on EBA as instructive, useful and entertaining, they were not sufficient in terms of duration. In addition, according to the results of the chi-square analysis between the gender variable and the items of the questionnaire, there is a significant relationship in some items in favor of female students; There was no significant relationship between the grade level and the items. As a result of the answers given by the students to open-ended questions, it was concluded that they had positive and negative opinions about the live Turkish lessons.

Keywords