CİNSİYETE GÖRE İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SAĞLIK DURUMU, SOSYO EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-22 14:30:06.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 2189-2210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşgücüne katılım, ekonomik faaliyetlerin arttırılıp büyüme ve kalkınmanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Kadınlar ile erkekler arasında işgücüne katılım oranı, ücret, işsizlik oranı, istihdamdaki statü gibi göstergeler açısından farklılık gösterdiğinden çalışma kadın ve erkekler için ayrı ayrı modellenmiş ve tahmin edilmiştir. Çalışmanın amacı, 2016 Sağlık Araştırma verisi kullanılarak işgücüne katılanların istihdam durumu üzerinde sosyo-ekonomik, demografik değişkenler ile bireyin çalışma sürecini etkilediği düşünülen obezite ve genel sağlık durumu, alkol ve sigara kullanımının etkileri incelemektir. Multinominal logit regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Model sonuçlarına göre, kadınların erkeklere göre istihdam içerisinde yer alma oranları daha düşüktür. Kadın ve erkekler için eğitim düzeyindeki artış kontrol grubuna göre istihdam içerisinde yer alma oranları üzerinde daha fazla etkilidir. Kadınlarda istihdam dışında olma durumuna göre yüksek eğitim düzeyinde işsiz olma riski çok yüksek çıkmıştır. Ayrıca hanehalkı geliri ile bu hanedeki bireylerin istihdamda olma tercihleri arasında negatif ilişki olduğu söylenebilir. Hanehalkı gelirindeki ve eğitim düzeyindeki artış özellikle kadınların istihdamda olma hususunda daha çekingen davranmalarına neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

Labor force participation is important in terms of increasing economic activities and ensuring development. Because labor force participation rate between genders varies in Turkey, the study estimated the models for men and women separately. The aim of the study is to examine the effects of socio-economic and demographic variables besides obesity, health status, effects of alcohol and smoking, on the employment status of labor force participants with ‘’2016 Health Survey’’ data. It was analyzed by the multinominal logit regression method. According to model results, women are lower in employment status than men. As the level of education is important in employment. According to being out of employment for women, the risk of being out of work was high at high education level. It can also be said that there is a negative relationship between household income and the preferences of employment. Especially for women, the increase in household income and education level makes them be shyer about employment status.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics