ANALYSIS ON RISK-TAKING BEHAVIORS OF STUDENTS STUDYING IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Author:

Year-Number: 2021-LI
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-14 00:45:36.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1164-1178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The purpose of this study is to analyze the risk-taking behaviors of the students studying in school of physical education and sports in terms of some variables. General screening model, which is one of the descriptive methods, was used in the research. The research contains a total of 418 students composed of 264 males and 154 females studying in the schools of physical education and sports in Gaziantep University, İnönü University, Atatürk University and Van Yüzüncü Yıl University for 2017-2018 academic year. As the data collection tool of the research, ‘Risk-Taking Scale’ developed by Blais and Weber (2006) was used. Descriptive statistical methods were used in evaluation of the study, T-Test was used for pairwise groups and One Way Anova and a post hoc test Scheffe were used for multiple groups. It has been established that there are significant differences between the sub-dimensions of risk-taking behaviors of the participant students studying in school of physical education and sports by the variables of age, sex, monthly income and status of doing sports. It has been concluded following the research results that the variables of age, sex, monthly income and status of doing sports are the important determinants affecting the risk-taking behaviors of the students studying in school of physical education and sports. Protecting students from the possible negative consequences of risk taking behaviors of physical education and sports college students is important for their future.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin risk alma davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada betimsel yöntemlerden biri olan genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan 264’ü erkek, 154’ü kadın olmak üzere toplam 418 öğrenciyi kapsamaktadır. Araştırmada veri aracı olarak Blais ve Weber (2006) tarafından geliştirilen ‘Risk Alma Ölçeği’ kullanılmıştır. Toplanan veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel tekniklerle birlikte, ikili gruplar için t testi ve çoklu gruplar için One Way Anova testine başvurulmuş, farklılığın kaynağını belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yaş, cinsiyet, aylık gelir ve spor yapma durumu değişkenleri risk alma davranışları alt boyutları arasında anlamlı farkların olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yaş, cinsiyet, aylık gelir ve spor yapma durumu risk alma davranışlarını etkileyen en önemli değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin risk alma davranışlarının olası olumsuz sonuçlarından öğrencileri korumak onların gelecekleri açısından önemlidir.

Keywords