INVESTIGATING THE VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ ON STEM EDUCATION

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-20 14:22:03.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 4008-4040
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The aim of the present study was to determine the views of primary teachers on STEM education. The study group included 20 primary school teachers (13 female, 7 male) who were employed in Elazig. The study was conducted with the Phenomenological method, which is within the scope of qualitative research methods. A semi-structured interview form was used as data collection instruments in the study. All teachers proposed that STEM education should be initiated during the pre-school education. They stated that STEM education would lead to several benefits that would improve the creativity, 21st century skills, motivation of the students and develop positive attitudes towards science and provide meaningful learning. However, it was determined that most teachers had the opinion that they could not implement STEM education. Primary teachers expressed views that they would experience problems in the implementation of STEM education due to lack of interdisciplinary knowledge, lack of in-service training, disciplinary problems during the education process, lack of time, inability to collaborate with the branch teachers and the lack of material. As a result of the education program implemented with to the participating teachers, it was determined that there was a change in their opinions towards science and better understanding engineering and the importance of interdisciplinary education.

Keywords

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin STEM eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu Elazığ'da görev yapan 20 sınıf öğretmeninden (13 kadın, 7 erkek) oluşmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemleri kapsamında yer alan fenomenoloji yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Tüm öğretmenler STEM eğitiminin okul öncesi eğitim sırasında başlatılması gerektiğini önermiştir. STEM eğitiminin öğrencilerin yaratıcılığını, 21. yüzyıl becerilerini, motivasyonunu artıracak, bilime karşı olumlu tutumlar geliştirecek ve anlamlı öğrenmeyi sağlayacak çeşitli faydalar sağlayacağını belirtmişlerdir. Ancak çoğu öğretmenin STEM eğitimini uygulayamayacaklarını düşündükleri belirlenmiştir. Sınıf öğretmenleri, disiplinlerarası bilgi eksikliği, hizmet içi eğitim eksikliği, eğitim sürecinde disiplin sorunları, zaman eksikliği, branş öğretmenleri ile işbirliği yapamama ve materyal eksikliği nedeniyle STEM eğitiminin uygulanmasında sorun yaşayacaklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı öğretmenlere uygulanan eğitim programı sonucunda, fen ve mühendisliği daha iyi anlamalarına yönelik görüşlerinde bir değişim olduğu ve disiplinlerarası eğitimin önemli olduğu belirlenmiştir.

Keywords