1923-1960 YILLARI ARASINDA OKUTULAN LİSE TARİH DERS KİTAPLARINDA HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

Author:

Number of pages: 226-261
Year-Number: 2021-L

Abstract

Ders kitapları, öğrencilere içinde yaşadıkları milletin, maddi-manevi her türlü değerlerinin verilip, benimsenmesini sağlayan en önemli vasıtalardan birisidir. Bunun haricinde öğrencilerin temel çalışma kaynağı olmuş ve hatta öğretmenlerin öğrencilerine neler öğreteceğinin belirlenmesini sağlamışlardır. Bütün dünyada 19. yüzyıldan itibaren tarihe önem verilmesiyle önemli bir bilim olmuştur. Ulus devletlerin eğitim-öğretim sürecinde tarih ders kitapları ayrı bir konumda tutulmuştur. Çünkü tarih ders kitapları bir ulusa geçmişini öğretmenin yanı sıra, istenilen duygu ve düşüncenin oluşmasında mühim bir araç olarak görülmüştür. Bu çalışma ders kitaplarında Hz. Muhammed’in çocukluğundan özellikle Peygamberlik verilmesinden sonra olan yaşamını araştırmaktadır. Ders kitapları anlatım içerisinde 1923-1930 arası, Atatürk, İnönü ve Demokrat Parti dönemleri olarak, 4 kısma ayrılarak anlatılmıştır. Bu 4 dönemde bazı ders kitaplarında ve anlatım şekillerinde İslam Tarihi kaynaklarıyla uyuşmayan ifadelere yer verilmiştir. Bunun yanında İslam terminolojisinde geçmeyen ifadeler, oryantalizm gibi yabancı unsurlardan etkilenerek geliştirilen anlatım tarzı da yer yer ders kitaplarına etki etmiştir. Bu makalede amaç; örgün eğitim sisteminde 1923-1960 yılları arasında liselerde tarih ders kitapları içerisinde Hz. Muhammed döneminin öğrencilere nasıl anlatıldığını göstermek ve ders kitaplarının İslam Tarihi anlatımına ne kadar uygun olduklarını tespit, tahlil ve tenkit ederek, dönemle alakalı bir çıkarımda bulunabilmektir.

Keywords

Abstract

Textbooks are one of the most important means of giving and adopting all kinds of material and spiritual values ​​of the nation they live in. Apart from this, they have been the main source of study for students and even determined what teachers will teach their students. With the emphasis on history since the 19th century all over the world, history has become an important branch of science. In the education process of nation states, history textbooks were kept in a separate position. Because, history textbooks are seen as an important tool in the formation of the desired emotion and thought as well as teaching a nation its past. In this study textbooks, he investigates the life of Hz. Muhammad from his childhood, especially after his Prophethood. The textbooks are divided into 4 parts as the periods of Atatürk, İnönü and the Democrat Party between 1923-1930. In these four semesters, some textbooks and expressions incompatible with Islamic History sources were used. In addition, the expressions that are not mentioned in Islamic terminology and the style of expression developed by being influenced by foreign elements such as orientalism also affected the textbooks. The purpose of this article is; in the formal education system, between the years 1923-1960, the aim of this course is to show students how the period of Hz. Muhammad was told to students and to be able to make an inference about the period by determining, analyzing and criticizing how the textbooks are suitable for the narration of Islamic History. The subject was examined under the high school history textbooks of four semesters and explained as a whole. The periods examined: The period between 1923-1930, Atatürk, İnönü and the Democrat Party periods.

Keywords