ESNAFIN GÖZÜYLE KAYSERİ ÇARŞILARINDA MÜŞTERİ POTANSİYELİ VE ESNAF MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1327-1356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Kayseri çarşılarında faaliyet gösteren esnafların gözüyle bu çarşıların müşteri potansiyeli, nitelikleri ile esnaf-müşteri ilişkilerinin karşılaştırmalı ve betimleyici bir analizini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ancak anket formunun geliştirilmesinde nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Bu yolla Kayseri çarşılarının niteliklerine uygun ve özgün bir anket formu oluşturulmuştur. Araştırma örneklemi, tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen 506 kişiden oluşmaktadır. Örnekleme Kapalı Çarşı'dan 300, Yeraltı Çarşısı'ndan 84, Merkez Çarşı'dan 122 kişi seçilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına giren çarşılarda esnafların müşteri profili farklı toplumsal kesimler ve gelir gruplarından oluşmaktadır. Bu değişkenler çarşılara göre farklılık göstermektedir. Çarşıların müşteriler açısından tercih edilmesinin ana nedenleri pazarlık, fiyatların uygunluğu, esnafların güler yüzü ve samimiyeti ile ürün çeşitliliğidir. Müşterilerin çarşılardan alışveriş yapmamayı tercih etmelerinin nedenleri arasında markalar, esnafın davranışları, fiyatların değişkenliği ön plana çıkmaktadır. Araştırma sonuçları müşterilerin çarşı esnafına güveninin düşük olduğunu göstermektedir. Esnafların yaklaşık %60’ı müşterilerin esnafı güvenilmez bulduğu görüşündedir. Esnaf müşteri ilişkisinde pazarlık önemli bir unsur olarak görülmektedir. Esnafların tamamına yakın bir kısmı müşterinin pazarlık yapınca mutlu olduğunu, yaklaşık %70’i müşterilerin pazarlık sırasında esnafı zorladığını düşünmektedir. Esnafların farklı ürün ve hizmetleri sunmada yetersiz kalmaları ile değişen talepleri karşılamakta zorlanmaları müşteri potansiyeli ve esnaf müşteri ilişkileri açısından sorun oluşturmaktadır

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed thorugh the view of tradesmen to put forth a comparative and descriptive analysis of the customer potential and qualifications of the tradesmen operating in Kayseri bazaars and the tradesman-customer relations. The research was carried out by using quantitative research method and questionnaire technique. However, qualitative research method was used in the development of the questionnaire form. With this way, a questionnaire form suitable and original to the characteristics of Kayseri bazaars was constituted. The research sample consists of 506 people selected by the stratified sampling method. For the sampling 300 people from the Grand Bazaar, 84 people from the Underground Bazaar, 122 people from the Center Bazaar were selected. Frequency, percentage distributions and chi-square test were used in evaluating the data. The customer profile of the tradesmen in the bazaars within the scope of the research consists of different social segments and income groups. These variables differ according to the bazaars. The main reasons why bazaars are preferred by customers are bargaining, availability of prices, the smiling faces and sincerity of the tradesmen and the variety of products. Among the reasons why customers don't prefer to shop from the bazaars; brands, the behavior of the tradesmen, the variability of prices stand out. The results of the research show that the trust of the customers to the tradesman of bazaar is low. Approximately 60% of the tradesmen think that the customers view the tradesman untrustworthy. Bargaining is seen as an important factor in the tradesman customer relationship. Almost all of the tradesmen think that the customer is happy when they bargain, and approximately 70% of them think that the customers force the tradesmen during the bargaining. The inability of the tradesmen to present different products and services and struggling of tradesmen in meeting the changing demands has created problem in terms of customer potential and tradesman customer relations.

Keywords