OKULA HAZIRBULUNUŞLUK ÜZERİNE TÜRKİYE’DE 1994-2021 YILLARI ARASINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3302-3345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okula hazırbulunuşluk üzerine Türkiye’de gerçekleştirilen lisansüstü tezlerin incelenmesi ve bu konu ile ilgili gerçekleştirilen tezlerin ülkemizdeki genel durumu hakkında genel bir çerçeve çizilmesidir. Bu çalışmada doküman analizi yapılmış ve araştırmanın örneklemi ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1994-2021 yılları içerisinde arşivlenen 84 yüksek lisans, 13 doktora ve 1 tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 98 tez araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan Tez Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hazırbulunuşluk ile ilgili hazırlanan yüksek lisans tezlerinin doktora ve tıpta uzmanlık tezlerinden daha fazla olduğu, tezlerin en çok Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği ve tezlerin yıllara göre dağılımının dengeli olmadığı belirlenmiştir. Tezlerin en çok Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılırken, tezlerde en fazla nicel araştırma yönteminin ve ölçeklerin kullanıldığı,  örneklem grubunda en fazla çocukların yer aldığı belirlenmiştir. Tezlerde en çok okula hazırbulunuşluk sürecini etkileyen farklı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi, en az ise okula hazırbulunuşluk ölçme araçlarının geliştirilmesi konularının çalışıldığı sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the graduate theses on school readiness in Turkey and to draw a general framework about the overall situation of the theses prepared on this subject in Turkey. In this study, document analysis was used and the sample was determined with the criterion sampling method. The sample was comprised of 87 theses, 75 of which were master’s theses, 11 dissertations and 1 specialty in medicine, which were archived by the Council of Higher Education, Directorate of Publication and Documentation between 1994-2021. Evaluation form was used as the data collection tool of the research. As a consequence of the research, it was determined that the number of the master’s theses on school readiness was higher compared to the dissertations and specialty in medicine theses, that the research studies of the theses were mostly conducted in Institutes of Educational Sciences and that the yearly distribution of the theses was not balanced. It was determined that the highest number of the theses were conducted on Preschool Education Department, the most used method was quantitative research method including scales, and the samples were comprised of mostly children. It was also concluded that the theses mostly analyzed the relationships between different variables and school readiness, and the least number of theses were conducted on development of school readiness measurement tools.

Keywords