INVESTIGATION OF THE GRADUATE THESIS RELATED TO THE PRESCHOOL EDUCATION PROGRAM IN TURKEY

Author:

Year-Number: 2021-L
Number of pages: 389-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Preschool education, which is the first step of a child's education, is of great importance as it is the period in which their cognitive, social and motor developments progress the fastest. The quality of the education provided in these years affect the development and future life of the child. The quality of the developmental education program depends on planning them by considering the age of children and their implementation by taking their development levels, interests and needs into account. As a result of the literature reviews of the postgraduate theses written in the field of preschool education programs, it has been observed that there are no comprehensive studies on this subject. Thematic distribution of master's and doctoral theses on preschool education programs in Turkey were examined in this study. Document analysis was used as a method in the research.  The population of the research consists of 1727 graduate theses on preschool education found in the archives of CHE Publication and Documentation Department. A total of 53 postgraduate theses on preschool education programs, written between 1987 and 2019, constitute the sample of the research. In the chapter on findings, the year the theses were written, the university where their research was conducted, their type and themes were examined. As a result of the examination of these researches, it was determined that concepts such as teachers' preschool education program practices, the problems they encounter in their implementation and their impact on children's development areas, creativity, character and values education were included in the theme of these studies. Moreover, the opinions of teachers, academicians, school principals and inspectors regarding the preschool education programs were also examined. 

Keywords

Abstract

Çocuğun eğitiminin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, bilişsel, sosyal ve motor gelişimlerinin en hızlı ilerlediği dönem olması açısından önem kazanmaktadır. Bu yıllarda verilen eğitimin nitelikli olması, çocuğun gelişimini ve ilerdeki yaşamını etkilemektedir. Gelişimsel olan programın nitelikli olabilmesi, programın çocukların yaşlarına uygun olarak planlanmasına ve onların gelişim düzeyleri, ilgileri ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak uygulanmasına bağlıdır. Okul öncesi eğitim programı alanında yapılmış lisansüstü tezlerinde yapılan literatür incelemeler sonucunda kapsamlı çalışmaların olmadığı görülmüştür. Türkiye’de okul öncesi eğitim programı ile ilgili yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin tematik dağılımları bu araştırmada incelenmiştir. Araştırmada yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır.  Araştırmanın evrenini, YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığının arşivindeki konu kısmı okul öncesi olan 1727 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim programı kapsamında 1987-2019 yıllarında yapılmış toplam 53 lisansüstü tezi, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bulgular bölümünde tezlerin yapıldığı yıl, araştırmanın yapıldığı üniversite, türü ve temaları incelenmiştir. Yapılan araştırmaların incelenmesi sonucunda, çalışmalarda öğretmenlerin okul öncesi eğitim programını uygulamaları, uygulamada karşılaştıkları sorunlar, çocukların gelişim alanlarına etkisi, yaratıcılık, karakter ve değerler eğitimi gibi temalara yer verildiği, okul öncesi eğitim programına ilişkin öğretmenlerin, akademisyenlerin, okul müdürlerinin ve müfettişlerin görüşlerinin incelendiği belirlenmiştir. 

Keywords