ÖĞRETMENLERİN DUYGU YÖNETİM BECERİLERİ İLE OKULUN DUYGUSAL İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-21 10:32:18.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1806-1832
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Duygular, düşünen, sosyal bir varlık olan insanın bulunduğu her alanda hakim ve davranışlar üzerinde oldukça etkili olan dürtülerdir. Duyguların insan eğitimi üzerinde şekillenen okullardaki etkisi, bu etkinin istenilen seviyeye getirilerek eğitim-öğretime katkıda bulunulması önem oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre duygu yönetim becerileri ile okullardaki duygusal iklim arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Elazığ il merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin duygu yönetim becerileri ile okulların duygusal iklimi arasında zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. En yüksek düzeydeki ilişkinin duygusal yorgunluk ve öfke yönetimi arasında olduğu; en düşük düzeydeki ilişkinin ise empati ve olumsuz bedensel tepkileri kontrol edebilme arasında olduğu belirlenmiştir. Eğitim-öğretime olumlu duyguların aktarılabilmesi açısından öğretmenlerin, gerek teori alanında gerek ise pratikte duygu yönetimi konusunda eğitimler almaları önem arz etmektedir. Ayrıca duygusal açından pozitif bir şekilde düzenlenecek olan okul ortamının, öğretmenler ve dolayısıyla eğitim-öğretim üzerinde olumlu etkilerde bulunacağı söylenebilir.

Keywords

Abstract

Emotions are impulses that are highly influential on the dominant and behaviors of every human being, who is a thinking, social being. It is important to contribute to education by bringing this effect to the desired level and the effect of emotions on human education in schools. The aim of this study is to determine the relationship between emotion management skills and emotional climate in schools according to teachers' views. The sample of the study consists of teachers working in primary and secondary schools in Elazig province center in the 2018-2019 academic year. The research was carried out in relational screening design. According to the results, a weakly significant relationship was found between the emotion management skills of teachers and the emotional climate of the schools. The highest level of relationship was between emotional fatigue and anger management; it was determined that the lowest level of relationship was between empathy and being able to control negative physical reactions. In order to transfer positive emotions to education, it is important that teachers receive training on emotion management both in theory and practice. In addition, it can be said that the school environment, which will be organized in an emotionally positive way, will have positive effects on teachers and therefore on education

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics