PROMOTING INTERCULTURAL COMPETENCE THROUGH AUTHENTIC MATERIALS AND INNOVATIVE WAYS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN TERTIARY EDUCATION

Author:

Number of pages: 1927-1949
Year-Number: 2021-LII

Abstract

The article deals with the idea of accepting of the process of foreign language learning as means of student’s intercultural competence promoting at high schools, which is considered very important nowadays for their future. The Council of Europe has already included intercultural competence in the list of competencies that are important for the successful realization and adaptation of future professionals studying in any field in the modern information society and working conditions. The theoretical background of this issue has been examined including the content of teaching material: authentic materials and their pros and cons have been thoroughly analyzed. English language teachers have a great opportunity to contribute in intercultural development of the society in bringing up young generation that will be able to live successfully and work with the representatives of all cultures. Person knowing more than one language has an opportunity of entering the world of other people thinking and believing differently, accepting, experiencing their culture, traditions, life-styles, psychology. In the same way, he demonstrates and introduces his own native culture and values. This study highlights the necessity of native and foreign cultures co-study, which describes the ways of effective inclusion of the native culture component in the lessons and considers realization of the basic methodical principles. Paper deals with necessity of mastering foreign and native culture, national identity and values through TFL for successful integration into the global world in Azerbaijani universities. In addition, some ideas are presented for the introduction of culture and useful suggestions how, why and what to teach via textbooks, authentic materials, different activities etc.

Keywords

Abstract

Bu makale, öğrencilerin gelecekleri için çok önemli olan, liselerde gelişen kültürlerarası yeterliliğin bir aracı olarak yabancı dil öğrenme sürecini kabul etme fikrini ele alıyor. Avrupa Konseyi, modern bilgi toplumunda ve çalışma koşullarında herhangi bir alanda okuyan geleceğin profesyonellerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve adaptasyonu için önemli olan yeterlikler listesine zaten kültürlerarası yeterliliği dâhil etmiştir. Bu konunun teorik arka planı, öğretim materyalinin içeriği de dâhil olmak üzere incelendi: otantik materyaller ve bunların artıları ve eksileri kapsamlı bir şekilde analiz edildi. İngilizce öğretmenleri, tüm kültürlerin temsilcileriyle başarılı bir şekilde yaşayabilecek ve çalışabilecek genç nesil yetiştirmede toplumun kültürlerarası gelişimine katkıda bulunmak için büyük bir fırsata sahiptir. Birden fazla dil bilen kişi, farklı düşünen ve inanan, kabul eden, kültürünü, geleneklerini, yaşam tarzlarını, psikolojisini deneyimleyen diğer insanların dünyasına girme fırsatına sahiptir. Aynı şekilde kendi ülkelerinin kültürünü ve değerlerini sergiliyor ve tanıtıyor. Bu çalışma, yerli kültür bileşeninin derslere etkili bir şekilde dâhil edilmesinin yollarını tanımlayan ve yerli ve yabancı kültürlerin birlikte çalışma sürecinde temel yöntemsel ilkelerin gerçekleştirilmesini ele alan yerli ve yabancı kültür ortak çalışmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda Azerbaycan üniversitelerinde küresel dünyaya başarılı entegrasyon için TFL aracılığıyla yerli kültür, ulusal kimlik ve değerlere hakim olmanın gerekliliğini ele almaktadır. Ayrıca bu makalede kültürün tanıtımı için bazı fikirler ve ders kitapları, özgün materyaller, farklı etkinlikler vb. yoluyla nasıl, neden ve neyin öğretileceği konusunda faydalı öneriler sunulmuştur.

Keywords