METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE TEACHER ON DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1085-1118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

With the emergence of the coronavirus (Covid-19) pandemic, distance education applications (emergency) have been activated in all educational institutions. This situation has also affected higher education closely. This study aimed to reveal the perceptions of pre-service teachers towards distance education applied during the Covid-19 pandemic through metaphors. The research was conducted in a phenomenological design. The study group of the study was determined in accordance with convenience sampling and consisted of 402 teacher candidates who continue their education at a university.  Data was collected with forms containing the sentence: “Pandemic period distance education is like  ……. ; because…….". The data were analyzed by content analysis. Participants developed 178 metaphors. These metaphors are grouped into six positive and four negative categories. Considering the metaphors used, distance education was mostly explained with the metaphors of medicine, heroes, water, food, vitamins, and it was emphasized that distance education was necessary and supportive. In addition, it was underlined that there are deficiencies regarding the process and that it should be more efficient.

Keywords

Abstract

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ortaya çıkması ile birlikte tüm eğitim kurumlarında (acil) uzaktan eğitim uygulamaları etkin hale getirilmiştir. Bu durum yüksek öğretimi de yakından etkilemiştir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının Covid-19 pandemisi döneminde uygulanan uzaktan eğitime yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma olgubilim deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesine uygun olarak belirlenmiştir ve bir üniversitede öğrenimine devam eden, 402 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Araştırma verileri, “Pandemi dönemi uzaktan eğitim……. gibidir/benzer; Çünkü…….” cümlesinin yer aldığı formlarla toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Katılımcılar 178 metafor geliştirmiştir. Bu metaforlar, altı olumlu dört olumsuz kategoride toplanmıştır. Kullanılan metaforlar dikkate alındığında pandemi dönemi uzaktan eğitim en çok ilaç, kahraman, su, yemek, vitamin metaforlarıyla açıklanırken uzaktan eğitimin gerekli ve destekleyici olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında sürece ilişkin eksiklerinin olduğu ve daha verimli olması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Keywords