TÜRK KAMU YÖNETİMİ MÜFREDATININ E-DEVLET YETERLİLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-06 13:23:18.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 1445-1479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

E-Devlet projelerinin başarısı için uygulayıcıların e-Devlet yeterlilikleri kilit öneme sahiptir. Uygulayıcılara bu yeterlilikleri kazandıran başlıca aktör üniversitelerin kamu yönetimi ile ilgili bölümleridir. Türkiye’de Kamu yönetimi müfredatındaki derslerin e-Devlet yeterliliklerine göre değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmada kamu görevlilerini yetiştiren kamu yönetimi bölümlerinin e-Devlet ile ilgili derslerinde e-Devlet yeterliliklerine ne kadar yer verildiği araştırılmıştır. Araştırmanın evreni ve örneklemi Türkiye’deki tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi Müfredatındaki e-Devletle ilgili olabilecek tüm derslerdir. Bu derslerin Bologna Bilgi Paketlerinden elde edilen AKTS formları, literatürden elde edilen beş temel yeterlilik kategorisi baz alınarak içerik çözümlemesine tabi tutulmuştur. Toplam yüz on yedi adet e-Devlet ile ilgili derse ulaşılan araştırmada elde edilen en önemli bulgu, müfredatta sosyo-teknik yeterliliklere fazlaca yer verilmesine rağmen teknik, idari, politik ve organizasyonel yeterliliklere yeterince yer verilmediğidir. Bunun aşılması için dünyada ve Türkiye’de yapılan konu ile ilgili diğer araştırmalarla karşılaştırılarak geliştirilen önerilerde genel olarak pratikteki uygulamaların derslere konu olması, e-Devlet uygulayıcıların da müfredat geliştirmede bilgisine başvurulmasıdır.   

Keywords

Abstract

E-Government competencies of the practitioners have a key significance in the success of e-Government projects. The main actor in the acquisition of these competencies by practitioners seems to be public administration departments of the universities. This article is prepared to evaluate courses in the curricula of public administration departments in Turkey according to the e-Government competencies and explored the share of e-Government competencies in the courses related to e-Government in public administration departments which train public officials. The universe and sample of the research consists of all courses relevant to e-Government in the curricula of the public administration departments in all universities of Turkey. ECTS forms of the relevant courses are subjected to content analysis on the basis of five competency categories attained from the scientific literature on the subject. The most significant finding of the research in which a total number of 117 courses related to e-Government is analyzed comes out instead of the abundant coverage of socio-technical competencies in the curriculum, the technical, administrative, politic and organizational competencies are not covered sufficiently. In order to overcome this lack, some suggestions are developed by comparing with other researches on the subject from Turkey and the world, which propose generally that practical tools and applications shall be taught as courses in the curriculum, and the experience of the practitioners of e-Government may be used and included in the curriculum development. 

Keywords