OPINIONS OF TEACHERS IN DIFFERENT BRANCHES ON THE COMPETENCIES OF PHYSCIAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-27 13:40:24.0
Language : İngilizce
Konu : Spor, Eğitim
Number of pages: 2091-2113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study, it was aimed to examine the opinions of teachers in different branches about the competencies of physical education and sports teachers according to gender, age, marital status, teaching work year, school type and branch variables. The sample of the study consisted of 186 volunteer teachers who were selected according to the simple random sampling method, working in the central schools of Gölbaşı District of Adıyaman. In the study, "The Views of Teachers from Different Branches Regarding the Competencies of Physical Education Teachers Scale" was used. Research data analysis, frequency and percentage analysis for descriptive statistics; Variance analysis (One-way ANOVA, independent sample t-test) was used to compare average scores in unrelated measurements, and Tukey test was used to determine between which groups the significant difference was. As a result of the research, it was determined that the opinions of teachers in different branches about the competencies of physical education teachers revealed significant differences according to the variables of age, marital status, school type. Accordingly, it was observed that teachers in different branches who had a high age level, were married and served in high school had significant differences in their views on the competence of physical education teachers.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada, farklı branşlardaki öğretmenlerin beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, öğretim çalışma yılı, okul türü ve branş değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi merkez okullarında görev yapan basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 186 gönüllü öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada "Farklı Branşlardan Öğretmenlerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri Ölçeği" kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için araştırma veri analizi, frekans ve yüzde analizi; ilişkisiz ölçümlerdeki ortalama puanları karşılaştırmak için varyans analizi (Tek yönlü ANOVA, bağımsız örneklem t testi), hangi gruplar arasında anlamlı farkın olduğunu belirlemek için Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda farklı branşlardaki öğretmenlerin beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin yaş, medeni durum, okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Buna göre yaş düzeyi yüksek olan, evli olan ve lisede görev yapan farklı branştaki öğretmenlerin, beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords


 • Education Teachers Scale: The original scale developed by Çiftçi (2009) was

 • (Tabachnick & Fidell, 2013). In addition, the homogeneity of the sample was

 • in the district of Gölbaşı, Adıyaman, in the 2019-2020 academic year when the

 • conducted by Yeniçeri (2019), it was observed that the perceptions of teachers in

 • and does not reflect the reality. In the literature, a research was found by Yeniçeri (2019) and Tuzcu

 • Peksayılır (2019) and in which the attitudes of teachers in different branches

 • Looking at similar studies on the subject, Koparan et al. (2010), Koparan et al.

 • (2011), Tuzcu Peksayılır (2019) did not find a significant difference in terms of

 • (2019) found a significant difference in favor of single teachers in their study. On

 • the other hand, Koparan et al. (2011) did not find a significant difference in terms

 • according to the school type variable. Benzer (2011) found that the self-efficacy

 • looking at similar studies on the subject, Tschannen-Moran and Hoy (2002),

 • Bleicher (2004), Üstüner et al. (2009), Varol (2007), and Dilmaç (2009) did not

 • teachers' qualifications and competencies. As a matter of fact, Köktaş (2003)

 • in teachers' success in their profession. Köktaş (2003) stated that collective

 • and share with each other. Köktaş (2003) stated that this situation contributed

 • positively to both school and teachers. Likewise, Hopkins (2008) stated that

 • (2005) stated that a teacher who is an expert in his field has a strong ability to

 • (2008) found that, following a variety of professional development experiences

 • teaching the curriculum. In addition in the State University of San Diego (2007)

 • Ağırman, N., & Ercoşkun, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi [ Evaluation of classroom teachers teacher efficacy and teacher leadership levels]. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 715-728. https://doi.org/10.18506/anemon.292596

 • Albayrak, F.T. (2015). İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Değerleri Ile Öğretmen Yetkinlikleri Arasındaki Ilişki (Erzurum Ili Örneği), Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Aydos, L., & Ünlü, H. (2010). Öğretmen yeterlikleri üzerine bir derleme [A review on teacher competencies]. Millî Eğitim Dergisi, 39(187), 171-192

 • Aydın, E. (2020). Beden eğitimi öğretmenlerinin bireysel değerleri ile mesleki motivasyon ve mesleki yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Investigation of the relationships between physical education teachers' individual values and their professional motivation and professional competence levels]. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 13-24.

 • Bayhan, P. (2009). İlköğretim Okulları Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ile Iş Doyumları Arasındaki Ilişki. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının Analizi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Celep, C. (2004). Meslek Olarak Öğretmenlik [Teaching as a Profession]: Anı Publishing.

 • Çelik, Ö., Yorulmaz, A., & Çokçalışkan, H. (2019). Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri [Classroom teachers and teacher candidates’ selfevaluation in terms of teacher general competencies]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(Özel Sayı), 203-215, https://doi.org/10.17494/ogusbd.548342

 • Çiftçi, F. (2009). Farklı branşlardaki öğretmenlerin beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerine ilşkin görüşleri ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması [The scale of opinions of teachers in different branches about the competencies of physical education teachers: A scale development study]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(3), 633-650.

 • Demirhan, G., Coşkun, H., & Altay, F. (2002). Beden eğitimi öğretmenlerinin niteliklerine ilişkin görüşler [Views on the qualifications of physical education teachers]. Eğitim ve Bilim, 27(123), 35-41.

 • Dilmaç, O. (2009). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi [Determining the self-efficacy levels of visual arts teacher candidates]. Milli Eğitim. (182), 72-85.

 • Gündoğdu, K., Aytaçlı, B., Aydoğan, R., & Yıldırım, C. (2015). Öğretmen yeterlikleri alanında yazılan makalelerin içerik analizi [Content analysis of articles written in the field of teacher competencies]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 30-43. http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/, Erişim tarihi: 10.01.2021

 • Hopkins, D. (2008). A teacher’s Guide to Classroom Research. Maidenhead. McGraw Hill-Open University Press.

 • Işık, A., Çiltaş, A., & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği [Teacher training and teaching profession]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 53-62.

 • Kaşkaya, A. (2012). Öğretmen yeterlikleri kapsamında yapılan araştırmaların konu, amaç, yöntem ve sonuçları açısından değerlendirilmesi [Evaluating the research conducted within the scope of teacher competencies in terms of subject, purpose, method and results]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 789-805.

 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, Ilkeler, Teknikler [Scientific Research Method: Concepts, Principles, Techniques]. Nobel.

 • Kaya, U. (2018). Din derslerine giren öğretmenleerin yeterliklerine dair bir inceleme [An examination of the competencies of teachers who attend religious classes]. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55, 78110. https://doi.org/10.15370/maruifd.515283

 • Koparan, Ş., Öztürk, F., & Korkmaz, H.N. (2010). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz yeterlik algısı ve sosyal fizik kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Bursa Örneği) [Examination of physical education teachers’ self-efficacy perception and social physics anxiety levels in terms of some variables (Bursa Example)]. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 286-293.

 • Koparan, Ş., Öztürk, F., & Korkmaz, N.H. (2011). Beden eğitimi öğretmenlerinin özyeterlik ve beden eğitimi öğretmeni yeterliliğinin incelenmesi [Examination of physical education teachers’ self-efficacy and physical education teacher competence]. VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61.

 • Köktas, K.S. (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (1. Baskı). [Introduction to the Teaching Profession. (1st Edition)]. Nobel Publications.

 • Martens, R. (1998). Successful Coaching. (1st Edition). (Tuncer Büyükonat, Translation). Beyaz Publishing.

 • Martin, J.J., Mccaughtry N., Hodges-Kulinna P., & Cothran D. (2008). The influences of professional development on teachers' self-efficacy toward educational change. Physical Education and Sport Pedagogy, 13(2), 171–

 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri [General and Special Field Competencies for Teaching Profession]. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. Devlet Kitapları.

 • Rice, S. M. (2014). Working to maximise the effectiveness of a staffing mix: What holds more and less effective teachers in a school, and what drives them away? Educational Review, 66(3), 311-329. http://dx.doi.org/10. 1080/00131911.2013.776007

 • San Diego State University. (2007). Physical Education Matters: Success stories from California low resource schools that have achieved excellent P.E. programs. The California Endowment.

 • Şahin, A. E. (2004). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi [Determination of teacher competencies]. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5, 58

 • Tabachnick B., & Fidell L. (2013). Using multivariatestatistics (6th ed.), Boston: Allyn and Bacon. New Jersey: Sage Publications, Thousandoaks.

 • Tekin, S., & Ayas, A. (2005). Kimya ögretmenlerine yönelik bir hizmet içi egitim kursunun yansımaları [Reflections of an in-service training course for chemistry teachers]. Milli Egitim Dergisi, 165, 107-122

 • Tschannen-Moran M., & Woolfolk-Hoy A. (2002). The ınfluence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

 • Tuğluk, M.N., & Kürtmen, S. (2018). Türkiye’de öğretmen yeterlikleri [Teacher qualifications in Turkey]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(30), 810-841, DOI:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.480236

 • Tuzcu Peksayılır, G. (2019). Farklı Branş Öğretmenleri ile Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algılarının Karşılaştırması. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Türk, N. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleklerine Ilişkin Öz Yeterlik Düzeylerinin Incelenmesi (Nevşehir Ili Örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Ünlü H., Sünbül, A.M., & Aydos, L. (2008). Beden eğitimi öğretmenleri yeterlik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Physical education teachers’ efficacy scale validity and reliability study]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 23-33.

 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin özyeterlik algıları [Secondary education teachers selfefficacy perceptions]. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1–16.

 • Yapan, HT. (1992). Beden Eğitimi Dersinde Ahlaki Eğitim. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri [SPSS Applied Scientific Research Methods]. Detay Publishing.

 • Yeniçeri, S. (2019).Farklı Branş Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Öğretmenlerine ve Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Algılarının Metaforik Analizi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık

 • Varol, B. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Öz Yeterlikleri (Niğde Üniversitesi Örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics