SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FETEMM UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-26 01:13:30.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Öğretmenliği
Number of pages: 1950-1989
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin FeTeMM uygulamalarına yönelik görüşlerini incelemektir. FeTeMM eğitimi; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ait bilgi ve becerileri bütünleştirerek öğrencilere kazandırmayı hedefleyen eğitim yaklaşımıdır. Araştırmada durum çalışması modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 15 sorudan oluşan ‘‘Sınıf Öğretmenlerinin FeTeMM Uygulamalarına Yönelik Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’’ kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında İzmir ili Bornova ilçesinde görev yapmakta olan 24 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin FeTeMM’i duydukları, FeTeMM’in tanımını yapabildikleri, FeTeMM konusunda eğitim almadıkları, FeTeMM alanındaki mesleki yeterliliklerini bazılarının yeterli bulduğu, derslerinde uygulama yaparken zorlandıkları ve FeTeMM eğitim uygulamalarında maliyet, malzeme/materyal, sınıf ortamı/grup çalışması ile sürenin yetersiz olduğu ancak öğrencilerin el becerilerini geliştirebileceği düşündükleri tespit edilmiştir. Bununla beraber öğretmenler ve öğrenciler açısında birçok avantajı/dezavantajı olduğu, FeTeMM’i tüm fen konularına uygun gördükleri, FeTeMM uygulamalarını bazılarının kullandığı bazılarının kullanmadığı, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) tarafında yayınlanan kitaptan büyük bir kısmının haberdar olmadığı, FeTeMM etkinliklerini uygulayacak öğretmenlere öneride bulundukları ve FeTeMM disiplinlerinden genel olarak uygulama yaparken bütün alanlarda zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the opinions of primary school teachers about STEM applications. STEM education; it is an educational approach that aims to integrate knowledge and skills in the fields of science, technology, engineering and mathematics to help students acquire them. The case study model was used in the study. As a data collection tool, "Semi-Structured Interview Form for STEM Practices of Primary School Teachers" consisting of 15 questions developed by the researcher was used. The working group of the research consists of 24 primary school teachers working in İzmir province Bornova district in the 2019-2020 academic year. Content analysis  was used in the analysis of the data. According to the findings obtained from the study, primary school teachers heard STEM, were able to define STEM, did not receive training in STEM, some of them found their professional competencies in STEM sufficient, had difficulty in practicing in their lessons, and cost, material/materials, classroom environment/group work in STEM education practices. It was determined that the time was insufficient, but students thought that they could improve their manual skills. However, It was concluded that they have many advantages/disadvantages in terms of teachers and students, they consider STEM as suitable for all science subjects, some of them do not use STEM applications that they recommend teachers to apply STEM disciplines, and that they do not know most of the book published by EBA (Education Information Network), while doing so, it was concluded that they had difficulty in all areas. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics