COACHES’ PERCEPTION OF VALUES EDUCATION: A SAMPLE OF ELAZIĞ

Author:

Number of pages: 2079-2090
Year-Number: 2021-LII

Abstract

The aim of this study is to determine perceptions of coaches, who served in sports clubs in the city of Elazığ, toward values education. The sample group of the study consisted of 44 coaches who worked in sports clubs in the city of Elazığ. The data that were obtained in the study were analyzed by using SPSS 22.0 package software. As a result of the analyses, it was determined that the coaches in the study had the highest scores in the item “Values education is important for the future of our children” with 4.77 while the lowest score was in the item “It is not necessary for coaches to include studies related to values education in exercises” with 1.97. In certain items, statistically significant differences were observed in independent variables (Gender, Status of participating in courses/seminars related to values education, and Educational status). In conclusion, coaches and sports trainers have the privilege of contacting athletes easily. Therefore, they can emerge as the most effective individuals in terms of values education. In the interaction process between athletes and coaches, content that is related to values education can be included in coaching programs. 

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilinde spor kulüplerinde görev yapan antrenörlerin değerler eğitimine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Araştırma grubunu, Elazığ ilinde spor kulüplerinde görev yapan 44 antrenör oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, lisanslı SPSS 22 paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, “Değerler eğitimi, çocukların geleceği için önemlidir” maddesine 4.77 ile en çok katılımı gerçekleştirdikleri, “Antrenörlerin antrenman içi etkinliklerinde değerler eğitimi çalışmalarına yer vermelerine gerek yoktur” maddesine 1.97 ile en az katılımı gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Bazı maddelerde bağımsız değişkenlerde (Cinsiyet, Değerler Eğitimiyle İlgili Kurs/Seminer Alma Durumu ve Eğitim Durumu) istatiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Sonuç olarak, antrenörler ve spor çalıştırıcıları, sporcularla en kolay iletişim kurabilecek ayrıcalığa sahiptir. Bu sebeple değerler eğitimi konusunda, en fazla etkili olabilecek kişiler olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Sporcularla antrenörlerin etkileşim sürecinde, değerler eğitimine yönelik bir içerik antrenör programlarına eklenebilir.

Keywords