YAZARLIK VE YAZMA BECERİLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-26 01:12:17.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2009-2027
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersine yönelik tutumlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmek amçlanmıştır. 44 maddeden oluşan likert tipi ölçek taslağı 224 öğrenciye uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda geliştirilen ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı 0.919, Barlett testi değeri 2417,603 ve p değeri p<.000 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör analizine uygunluğu belirlendikten sınra ölçekte faktör analizi yapılmıştır. Varimax döndürme yardımıyla gerçekleştirilen 224 öğrencinin katılımıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi neticesinde, ölçeğin yapısına uymayan ya da birden fazla faktöre yük veren 21 madde ölçekten çıkarılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde elenen maddelerden sonra geriye kalan 23 madde ile yapılan faktör analizi neticesinde 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktörlerin açıkladığı toplam varyansın %54,074 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği adına yapılan açımlayıcı faktör analizi için 224 öğrenci çalışmaya katılım gösterirken, doğrulayıcı faktör analizi için ise 230 öğrenci araştırmaya katılım göstermiştir. Ölçeğin maddelerinin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi tespit etmek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmış ve tutum ölçeğinin Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur.

 

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to develop a valid and reliable attitude scale to measure the attitudes of middle school students towards the Writing and Writing Skills Course. Validity and reliability studies were conducted by applying the Likert-type scale draft consisting of 44 items to 224 students. The KMO sample fit coefficient of the scale developed as a result of the factor analysis was found to be 0.919, the Barlett test x2 value was found to be 2417.603 and p <000.These values ​​reveal a high correlation between variables. After determining the suitability of the scale for factor analysis, factor analysis was performed on the scale. As a result of the exploratory factor analysis performed with the participation of 224 students with the help of Varimax rotation, 21 items that did not fit the structure of the scale or loaded on more than one factor were removed from the scale. As a result of the factor analysis made with the remaining 23 items after the items eliminated as a result of the exploratory factor analysis, a 3-factor structure was obtained. It was determined that the total variance explained by the factors was 54,074%. Content validity of the scale was obtained by obtaining expert opinions. While 224 students participated in the exploratory factor analysis for the construct validity of the scale, 230 students participated in the study for the confirmatory factor analysis. Pearson correlation coefficients were calculated to determine the relationship between the total of the items of the scale and the factors, and the Cronbach's Alpha reliability coefficient of the attitude scale was found to be 0,87.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics