TÜRKİYE, AMERİKA BİLEŞİK DEVLETLERİ VE AVUSTRALYA EĞİTİM FAKÜLTELERİ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-28 09:20:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2628-2650
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel olarak bakıldığında öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının temel olarak belirlemiş olduğu alanların; meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eğitim faaliyetleri kapsamında başarılı olan ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçlerinin ele alınması ve bu sürecin dikkatle incelenmesinin oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada özellikle Eğitim Fakülteleri kapsamında başarı sıralamalarında üst basamaklarda yer alan Penn State Üniversitesi (ABD) ve Queensland Üniversitesi (Avustralya) Eğitim Fakülteleri bünyesinde verilmekte olan meslek bilgisi derslerinin, Türkiye’deki yeni programda yer alan meslek bilgisi dersleri ile karşılaştırılması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelenmesi kullanılmıştır. Yatay karşılaştırma yaklaşımın kullanıldığı çalışmada, veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’daki öğretmen yetiştiren programların meslek bilgisi dersleri, derslerin kredileri ve içerikleri benzer ve farklı yönleri ile ele alınmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde; Türkiye’deki derslerin daha sade, güncel ve uygulamaya dönük bir içerik ile yeniden düzenlenebileceği gibi önerilerde bulunulmuştur. 

Keywords

Abstract

In general, the fields determined by higher education institutions that train teachers are; it is seen that there is occupational knowledge, field knowledge and general culture. In this context, it is thought that it is very important to consider the teacher training processes of countries that are successful within the scope of educational activities and to examine this process carefully. In this study, it was aimed to compare the vocational knowledge courses offered within the Penn State University (USA) and Queensland University (Australia) Faculties of Education, which are at the top of the success rankings within the scope of Education Faculties, with the vocational knowledge courses in the new program in our country. Within the scope of the research, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. In this study, in which the horizontal comparison approach was used, the data were analyzed by descriptive analysis method. In this regard, Turkey, United States and teacher training programs of vocational knowledge courses in Australia, the course and content of the loans have dealt with similar and different aspects. When the data obtained are examined; On the basis of these data, it is suggested that the courses in our country can be rearranged with a more simple, up-to-date and practical content.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics