2020 DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÇERÇEVE METNİ’NDE (CEFR) DİNLEME BECERİSİ: ÖLÇEKLER VE KAZANIMLAR

Author :  

Year-Number: 2021-LI
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-23 23:09:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1192-1220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknolojiye koşut olarak insanlar arası iletişim hızlanmıştır. Yeni dünya düzeninde dil öğrenmek adeta bir zorunluluk hâline gelmiştir. Dil öğretiminde standartlaşma ihtiyacının oluşması ve çağdaş yaklaşımların benimsenmesi amacıyla Avrupa Konseyi 2001 yılında Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ni (CEFR) yayımlamıştır. Zamanla DİAOÖÇ’ye çeşitli eleştiriler yöneltilmesi ve değişen şartlar nedeniyle Başvuru Metni ilk olarak 2018 yılında çevrimiçi olarak yenilenmiş ardından da 2020 yılında güncellenmiş ve ciltli baskısı yapılmıştır. Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair talebin arttığı ve dinleme becerisinin eğitim-öğretim faaliyetindeki hususi yeri dikkate alındığında yenilenen Çerçeve Metin’den istifade edilmesinin yeni bakış açıları kazandıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı 2020 yılında basılı olarak yayımlanan Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde yer alan dinleme becerisiyle ilgili ölçekleri ve kazanımları incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseniyle gerçekleştirilen araştırmada doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi araştırmanın inceleme nesnesi olarak kabul edilmiştir. Çerçeve Metin’de yer alan dinleme becerisiyle ilgili ölçekler, dil seviyeleri ve kazanımları incelenmiş, mevcut özelliklerin 2001 ve 2020 tarihli Başvuru Metin’lerindeki görünümleri, benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre 2020 DİAOÖÇ’de dinleme becerisini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan ölçekler 2001 DİAOÖÇ ile karşılaştırıldığında kazanımın en çok arttığı ölçeğin “canlı bir izleyici kitlesinin üyesi olarak anlama” olduğu, iki çerçeve metnin kazanımları arasındaki benzerliğin en fazla “genel sözlü anlama” bölümünde bulunduğu, bir yenilik olarak A1öncesi seviye için “genel sözlü anlama, duyuruları ve talimatları anlama, işitsel kitle iletişim araçlarını (veya işaretli) ve kayıtları anlama, TV, film ve video seyretme” ölçeklerinde çeşitli kazanımların tanımlandığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda dinleme becerisine yönelik ölçeklerdeki bazı kelimelerin çağın şartlarına duyarlı olarak değiştirildiği, ölçeklere çoğunlukla A1 öncesi seviye için kazanım tanımlandığı, kazanım sayılarının tüm ölçeklerde arttığı ve içerikçe zenginleştirildiği tespit edilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliştirmek için yapılacak çalışma ve uygulamalarda yenilenen ve geliştirilen yeni çerçeve metinden yararlanılması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the scales and achievements of listening skill in the European Common Recommendations Framework for Languages ​​published in print in 2020. Document analysis technique was used in the study, which was conducted with a single case intertwined pattern among qualitative research designs. The European Common Recommendations Framework for Languages ​​has been accepted as the object of study of the research. Scales, language levels and acquisitions related to listening skill in the Framework Text were examined, and the appearances, similarities and differences of the existing features in the Application Texts dated 2001 and 2020 were tried to be revealed. According to the findings of the research, when the scales prepared for developing listening skills in the 2020 CEFR are compared with the 2001 CEFR, the scale with the highest gain is "understanding as a member of a live audience", and the similarity between the gains of the two framework texts is mostly found in the section "general verbal comprehension", As a novelty, it was determined that various achievements were defined for the pre-A1 level in "general verbal comprehension, understanding announcements  and instructions, understanding auditory mass media (or marked) and recordings, watching TV, movies and videos". As a result of the study, it was determined that some words in the scales for listening skill were changed according to the conditions of the age, mostly the outcomes were defined for the pre-A1 level, the number of gains increased in all scales and enriched in content. It is suggested to benefit from the renewed and developed new framework text in studies and practices to improve listening skills in teaching Turkish to foreigners.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics