BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-LI
Yayımlanma Tarihi: 2021-04-23 11:31:21.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1192-1211
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemini temel alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Malatya İlindeki görevli 30 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, yazılı doküman haline getirilmiş, Nvivo-9 programına aktarılarak betimsel analiz” ve “içerik analizi” yapılmıştır. Beden eğitiminde sınıf yönetimi diğer derslerden farklılık göstermektedir. Dersin geniş ve açık veya kapalı alanlarda yapılması ve bazı ders materyallerinin belirli kurallara uygun olarak kullanılma zorunluluğu, beden eğitimi öğretmeninin sınıf yönetimi konusunda beceriye sahip olmasını gerektirmektedir. Araştırmada, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde iki ana tema ve 13 adet kodlamaya ulaşılmıştır. Birinci tema, öğrenme öğretme sürecini yönetme teması, ikinci tema ise öğrenci davranışlarını yönetme temasıdır. Malatya İlinde görevli beden eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri konusunda yeterli seviyede oldukları, dersin işlenmesi için gerekli tesis, araç-gereç, fiziksel ortam ve öğrencilerin kıyafet sorunları ile karşılaşabildikleri ve beden eğitimi müfredatının tam olarak uygulanarak öğrencilerin kazanımlarının artırılmaya çalışıldığı söylenebilir. Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin sürekli geliştirilmesinin ve sınıf yönetiminde yeni yöntemler uygulanmasının, öğrencilerinin beden eğitimi kazanımlarının artırılmasını sağlayacağı önerilebilinir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the classroom management skills of physical education teachers. The case study pattern based on the qualitative research method was used in the study. The sample of the study consisted of 30 physical education teachers working in secondary schools in the province of Malatya. The research data was collected with a semi-structured interview form, turned into a written document, transferred to the Nvivo-9 program, and descriptive analysis and "content analysis" were performed. Classroom management in physical education differs from other lessons. Conducting the course in large and open or closed areas and the necessity of using some course materials by certain rules requires physical education teachers to have skills in classroom management. In the study, two main themes and 13 codings in the classroom management of physical education teachers were reached. The first theme is the theme of managing the learning and teaching process and the second is the management of student behaviors. It can be said that physical education teachers working in secondary schools in Malatya province are at a sufficient level in classroom management skills, that the facilities, equipment, physical environment and students are faced with the problems of clothing required for the course and that the physical education curriculum is fully implemented and students’ achievements are tried to be increased. It can be suggested that the continuous improvement of the classroom management skills of physical education teachers and the application of new methods in classroom management will increase the physical education achievements of their students.

 

Keywords