EXAMINATION OF SCHOOL MANAGERS' METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-17 15:12:01.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1885-1905
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The aim of this study is to determine how school administrators conceptualize and perceive the concept of educational administration through metaphors. In the study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was used, and purposeful sampling technique was used to determine the study group. A total of 152 school administrators working in Bingol state schools in the 2020-2021 academic year were included in the research. The metaphor sentence was sent online to the education administrators. The "content analysis" technique was used to analyse the data. 116 different metaphors produced in the study were collected under 13 categories. According to the results of the research, by the education administrators; most metaphors were produced in the category of “ensure coordination”. The categories ranged from top to bottom according to frequency values: ensure coordination, requiring expertise, guiding, and directing the future, to work and practice, to provide efficiency, to be planned and organized, to be a decision maker, to require innovation, to provide control requires commitment, rational, systematic, and theoretical. Arrangements can be made to encourage education administrators to do a doctorate in departments related to educational administration.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi kavramını nasıl kavramsallaştırdıklarını ve algıladıklarını metaforlar aracılığı ile belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen, çalışma grubunun belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bingöl İli devlet okullarında görev yapan toplam 152 okul yöneticisi yer almıştır. Eğitim yöneticilerine metafor cümlesi online olarak gönderilmiştir. Verilerin analizinde “içerik analizi” tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada üretilen 116 farklı metafor 13 kategori altında toplanmıştır. Bu Araştırma sonuçlarına göre eğitim yöneticileri tarafından en fazla “koordinasyonu sağlaması” kategorisinde metafor üretilmiştir. Kategoriler frekans değerlerine göre yüksekten aşağıya doğru; koordinasyonun sağlanması, uzmanlık gerektirmesi, geleceğe yön vermesi ve yönlendirmesi, çalışma ve uygulama gerektirmesi, verimlilik sağlaması, planlı ve düzenli olması, karar verici olması, yenilik gerektirmesi, kontrol sağlaması, bağlılık gerektirmesi, rasyonel olması, sistematik olması ve teorik olması şeklindedir. Eğitim yöneticilerinin, eğitim yönetimi ile ilgili bölümlerde doktora yapmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılabilir.

Keywords


 • Akan, D., Yalçın, S., & Yıldırım, İ. (2014). “Okul Müdürü” kavramına ilişkin öğretmenlerin metaforik algıları. Elementary Education Online, 13(1).

 • Akın Kösterelioğlu, M. (2014). Öğretmen adaylarının okul yöneticisi kavramına ilişkin metaforik algıları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 115-133.

 • Akyol, B., & Kapçak, C. B. (2017). Pre-Service teachers’ perceptions of “administration” and “school principal” reflected through metaphors. European Journal of Education Studies 3(10), 293-309. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1096, Access date: 17.02.2021.

 • Aslan, O., Bilgili, A., & Kaya, A. V. (2018). Liselerde okuyan öğrencilerin okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Bilim Armonisi, 1(1), 11-17.

 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi (9. Baskı). Hatiboğlu Yayınevi.

 • Balcı, A. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Başaran, İ. E. (1999). Eğitime Giriş (4. Baskı). Bilim Kitap Kırtasiye.

 • Beycioğlu, K., & Dönmez, B. (2006). Eğitim yönetiminde kuramsal bilginin üretimine ve uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 47(47), 317-342.

 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış (18. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Bletzer, K. V. (2015). Visualizing the qualitative: Making sense of written comments from an evaluative satisfaction survey. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 12.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Cook Sather, A. (2003). Movements of mind: The matrix, metaphors, and re- imagining education. Teachers College Record, 105(6), 946.

 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (S. B. Demir, Çev.), (3. Baskı). Eğiten Kitap.

 • Çobanoğlu, N., & Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 279-295.

 • Demirtaş, H., & Niyazi, Ö. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.

 • Deniş Çeliker, H., & Akar, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin doğaya ilişkin metaforları. KEFAD, 16(2).

 • Dönmez, Ö. (2008). Türk Eğitim Sisteminde Kullanılan Yönetici Metaforları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Günbayı, I. (2011). Principals' perceptions on school management: A case study with metaphorical analysis. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2).

 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim Yönetimi. (S. Turan, Çev.). Nobel.

 • Kaya, M., & Koca, İ. (2020). Okul müdürü kavramına ilişkin metafor araştırmalarının incelenmesi: Bir meta–sentez çalışması. Alanyazın, 1(1), 23-38. http://dx.doi.org/10.22596/cresjournal.0101.23.38, Access date: 18. 02.2021.

 • Kılcan, B. (2017). Metafor ve Eğitimde Metaforik Çalışmalar için bir Uygulama Rehberi. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Koohang, A., & Harman, K. (2005). Open source: A metaphor for e- learning. Informing Science, 8.

 • Korkmaz, M., & Çevik, M. S. (2018). Ortaokul öğretmenlerinin müdür kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 973-1002. https://doi.org/10.30831/akukeg.393339, Access date: 14.02. 2021.

 • Linn, G. B., Sherman, R., & Gill, P. B. (2007). Making meaning of educational leadership: The Principalship in metaphor. NASSP Bulletin, 91(2), 161– 171.

 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2015). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. (G. H. Demir, Çev.). İthaki.

 • Mazlum A. A., & Balcı A. (2018). Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerine göre okul: bir metafor çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(47), 1- 26. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage Publications.

 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3), 327-358.

 • Özdemir, S. (2013). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Sage Publications.

 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496.

 • Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S., & Er, E. (2016). Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma. Hacettepe Ü. Eğitim F. Dergisi, 44.

 • Schram, Thomas H. (2003). Conceptualizing Qualitative Inquiry. Merrill Prentice Hail.

 • Sutton, R. I., & Staw, B. M. (1995). What theory is not? Administrative Science Quarterly, 371-384.

 • Turan, S. (2005). Yönetimle ilgili temel teori ve yaklaşımlar. M. Şişman, & S. Turan (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde. Pegem Akademi Yayıncılık.

 • Trnavčevič, A., & Roncelli Vaupot, S. (2009). Exploring aspiring principals’ perceptions of principalship. Educational Management Administration & Leadership, 37(1), 85–105.

 • Yıldırım, A., & Şimşek H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (25. Baskı). Seçkin Yayınevi. EXTENDEND ABSTRACT

 • that is, daily life and social action (Schram, 2003, p.71; Balcı, 2016). The

 • school administrators (Akın Kösterelioğlu, 2014, Dönmez, 2008). Turan (2005)

 • and material resources (Aydın, 2010). School administrators are the person who

 • & Kapçak, 2017; Korkmaz & Çevik, 2018).

                                                                                                    
 • Article Statistics