FAZIL AHMET AYKAÇ’IN EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-13 18:13:13.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1833-1860
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sorunlarının çokça konuşulduğu II. Meşrutiyet Dönemi’nde, konuyla ilgili önemli eserler de yazılmıştır. Şair, yazar ve eğitimci Fazıl Ahmet Aykaç’ın (1884-1967) Terbiyeye Dair adlı eseri bunlardan biridir. Yazarın, eğitime ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada; veriler, doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Toplanan veriler, betimsel analiz tekniği ile incelenmiş; eserin, eğitim bilimlerindeki yeri ve yazarın eğitim anlayışı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yazarın; zihinsel, bedensel ve ahlâkî açıdan bütün olarak ele alınması gereken bir eğitim anlayışını (eğitimde bütünlük ilkesi) benimsediği tespit edilmiştir. Eğitimin amaç ve niteliğine geniş ölçüde yer verilen eserde, toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insanın yetiştirilmesi bakımından ailenin ve erken çocuklukta duyu eğitiminin önemine vurgu yapılmıştır. Okulun fiziksel özellikleri üzerinde hassasiyetle durulmuş, bireylerin düşünsel gelişiminde, birlikte yürütülmesi gereken temel eğitim ve meslek eğitiminin önemine işaret edilmiştir. Eserde, bütün bu alanlarda ilerleme sağlamanın da kızların ve annelerin eğitimi ile mümkün olacağı belirtilmiştir. Çalışmanın sonucunda eserin, çağdaş pedagoji/eğitim bilimi kitabı niteliğinde olduğu, eğitim bilimleri ve eğitim tarihi açısından, önemli bir yeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eser üzerinde, herhangi bir çalışma yapılmamış olması, Türk eğitim tarihi, pedagoji tarihi açısından büyük bir eksikliktir. Bu çalışmada, Terbiyeye Dair ışığında, Fazıl Ahmet Aykaç’ın eğitime dair görüşleri belirlenerek eserin, önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In The Second Constitutional Era when educational problems were mostly discussed considerable works were also written about the subject. As a poet, writer and educationalist Fazıl Ahmet Aykaç’s (1884-1967) work named Terbiyeye Dair is one of them. In this study, which aims to determine the author’s opinions about education, data were collected by document analysis method. Data that collected were analyzed by descriptive analysis technique and it was tried to be determined the work’s place in educational sciences and the educational understanding of the author. According to the findings, it was stated that the author adopted an understanding of education that should be considered as a whole mentally, physically and morally (the principle of integrity in education). In the work, in which the purpose and quality of education were widely included, it was emphasized importance of family and sensory education in early childhood in terms of to be training the qualified person that needed by the society. Physical characteristics of the school were accentuated acutely and it was underlined importance of basic education and vocational education should to be carried out simultaneously in the intellectual development of individuals. In the work, it was stated that progress in all these topics could be possible with education of girls and mothers. At the end of the study it has been concluded that the work is in feature of contemporary pedagogy book and it has an important place in terms of educational sciences and education history. That no study has been dealt with the work is a great deficiency in terms of Turkish education history and pedagogy history. In this study, it was tried to be revealed importance of Terbiyeye Dair by determining Fazıl Ahmet Aykaç's views on education in the light of his work. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics