TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLETİŞİM KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-LI
Number of pages: 1143-1173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ile Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim ve iletişim kaygısı düzeyleri hakkında durum tespiti yapılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın başka bir amacı ise Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim ve iletişim kaygısı düzeyleri ile bazı bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmada betimleyici, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde devlet üniversitelerinde öğrenim gören 194 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde Kişisel Bilgi Formu, Etkili İletişim Becerileri Ölçeği, İletişim Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları şunlardır:  Türkçe öğretmeni adayları yüksek etkili iletişim düzeyine ve orta düzey iletişim kaygısına sahiptir. Türkçe öğretmeni adaylarının iletişim kaygıları arttıkça etkili iletişim düzeyleri azalmaktadır. Kadın Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim düzeyleri, erkek Türkçe öğretmeni adaylarına göre daha yüksektir. Sosyal ve sportif etkinliklere katılan Türkçe öğretmeni adaylarının katılmayanlara göre iletişim kaygısı düzeyleri düşük, etkili iletişim düzeyleri ise yüksektir. Türkçe öğretmeni adaylarının etkili iletişim becerilerinin arttırılması ve iletişim kaygılarının azaltılması için çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

By examining the candidate Turkish teachers’ effective communication skills and their level of communication apprehension, this research aims to detect if there is any correlation between some independent variables and their effective communication skills as well as their level of communication apprehension. A correlational research method was employed with the sample of 194 candidate Turkish teachers studying in the state universities during the fall of the academic years, 2020-2021. To obtain the data, Personal Information File, The Effective Communication Skills Scale, and The Communication Apprehension Scale were used, and the data were analyzed by utilizing the SPSS program. The candidate Turkish teachers have displayed a high level of effective communication skills and a medium level of communication apprehension. The higher is the candidate teachers’ level of communication apprehension, the lower is their level of effective communication skills. Another finding of the research is that the female candidates’ level of effective communication skills is higher than the males. The candidate Turkish teachers who attend a sporting event or club have displayed a lower level of communication apprehension, and consequently, their level of communication skills is higher. To develop the candidate teachers’ communication skills as well as to decrease their level of communication apprehension, some suggestions have been offered in the research.

Keywords