ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİ: SİSTEMATİK DERLEME

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-19 11:06:04.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 3867-3903
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2010-2020 yılları arasında Türkiye'de erken çocukluk döneminde kaynaştırma eğitimine yönelik yayınlanan çalışmaların güncel araştırma eğilimlerini sistematik inceleme yöntemi ile belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, ULAKBIM, EBSCOhost, ASOS Index ve Google Akademik arama motorlarında 2010-2020 yılları arasında yayımlanan, sadece Türkiye’de seçilen örneklemler ile yürütülmiş olan Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış 78 bilimsel araştırma çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Çalışmada araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden sistematik derleme kullanılmıştır. İlgili alanda yapılan makale ve tezleri sistematik olarak kodlamak ve sınıflamak amacıyla Çiltaş, Güler ve Sözbilir (2012) tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama Formu” revize edilerek kullanılmıştır. Ulaşılan araştırmalar içerik analiz tekniği kullanılarak, araştırma türü, yayınlandığı yıl, araştırma yöntemi, araştırma deseni, örneklem grubu, örnekleme tekniği, veri toplama araçları, ele alınan tema, veri analiz yöntemleri ve geçerlik ve güvenirlik çalışmaları başlıkları altında incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular raporlaştırılarak alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır. Alanda yapılan çalışmalar bağlamında erken çocukluk döneminde kaynaştırma eğitimine yönelik çalışmaların en çok erken çocuk döneminde kaynaştırma eğitimine yönelik öğretmen görüşleri üzerine yapıldığı, en çok öğretmen örneklem grupları ile çalışıldığı ve veri toplama araçları olarak da en çok ölçek ve görüşmenin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine general research trends in the field of inclusion in early childhood education in Turkey by analyzing studies published between the years 2010-2020 in this field. For this purpose, 78 scientific studies were obtained thanks to the Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center, Dergipark, ULAKBIM, EBSCOhost, ASOS Index, and made in Turkey between the years of 2010-2020 created the scope of this research. A systematic review which is one of the qualitative methods was used as a research method in the study. The "Article Classification Form" developed by Çiltaş, Güler, and Sözbilir (2012) was revised and used to code and classify the articles and theses systematically in this field. The studies obtained were analyzed in terms of research type, the year it was published, the research method, the research design, the sample group, the sampling technique, the data collection tools, the theme, the data analysis methods, and the validity and reliability studies by using the content analysis technique. The findings obtained as a result of the analysis were reported and discussed within the framework of the literature. The studies related to inclusion in early childhood was mostly conducted on the views of teacher, and accordingly mostly studied with the samples of the teacher. In addition, scales and interview forms were used as data collection tools in these studies according to findings.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics