2019 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDAKİ (1-8. SINIFLAR) OKUMA KAZANIMLARININ YARATICI OKUMAYA UYGUNLUĞU

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-01 11:21:12.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1758-1784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe dersinin öğrenme alanlarından biri olan okuma, öğrencinin yaşam boyu kullanacağı temel becerilerden biridir. Bu anlayıştan hareketle, Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP), öğrencilerin birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar okuma-anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Okuma becerisinin geliştirilmesinde son zamanlarda yaratıcı okuma, eleştirel okuma, tahmin ederek okuma, tartışarak okuma, soru sorarak okuma, canlandırarak okuma gibi alternatif okuma yöntem ve teknikleri ön plana çıkmıştır. Bunlar içerisinden özellikle yaratıcı okuma; okuduğunu anlama becerisini, okuma motivasyonunu ve okuma tutumunu olumlu yönde etkileyen önemli bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, TDÖP’deki okuma kazanımlarının yaratıcı okumaya uygunluğunu tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilgili literatürün derlenmesiyle oluşturulan ‘Yaratıcı Okumaya Uygunluk Ölçütleri’ formu kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnelerini ise 2019 TDÖP’deki okuma kazanımları oluşturmaktadır. Nitel bir yaklaşımla desenlenen araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, 2019 TDÖP’deki ilkokul düzeyinde (1-4. sınıflar) yer alan toplam 103 okuma kazanımından 14’ünün; ortaokul düzeyinde yer alan 142 okuma kazanımının 15’inin yaratıcı okumaya uygun olduğu tespit edilmiştir. İlkokuldan ortaokula kadar okuma kazanımlarındaki sayısal artışa rağmen yaratıcı okumaya uygun kazanımların aynı oranda artmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Reading, which is one of the learning areas of the Turkish course, is one of the basic skills that the student will use throughout his/her life. Based on this understanding, the curricula of the Turkish course focus on improving students' reading-comprehension skills from first grade to eighth grade. Recently, alternative reading methods and techniques such as creative reading, critical reading, guessing reading, reading by discussion, reading by asking questions and reading by acting have come to the fore in improving reading skills. Among these, especially creative reading emerges as an important technique that positively affects reading comprehension skills, reading motivation and reading attitude. This study aims to determine the suitability of reading outcomes in Turkish Course Curriculum (TCC) for creative reading. In the study, "Creative Reading Conformity Criteria Form" determined by the compilation of the relevant literature was used as the data collection tool. The study objects of the research constitute the reading outcomes in the 2019 Turkish Course Curriculum (TCC). Document analysis method was used in the research, which was designed with a qualitative approach. Content analysis and descriptive analysis, which are among qualitative research techniques, were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that 14 out of 103 reading outcomes at primary school level (grades 1-4) in 2019 TCC and 15 out of 142 reading outcomes at secondary school level were suitable for creative reading. Despite the numerical increase in reading outcomes from primary to secondary school, it was determined

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics