UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-27 13:27:58.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1734-1757
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların çözülebilmesi için öncelikle bu sorunların belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları sorunları belirlemektir. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan bu araştırmada durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında (Lise) görevli 20 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın amaçlarına uygun olarak 4 açık uçlu soru hazırlanmıştır. Araştırmada bazı öğretmenlerin bilgisayarının olmadığı, evde eş ya da çocuklarla dönüşümlü kullandıkları ve bilgisayarla ilgili teknik sorun yaşadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.  Öğretmenlerin çoğunluğunun evde bağımsız çalışma odasının olmadığı, eş ya da çocukların da uzaktan eğitim/iş amaçlı çalışması halinde gürültü yaşandığı, bazı öğretmenlerin çalışma masasının olmadığı saptanmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin çoğunluğunun derse katılmadığı ve ödev takibinde sorunlar yaşandığı,  derslerin içeriğinin uzaktan eğitime uygun olmadığı, özellikle uygulamalı dersler için uygun mekân ve materyalin bulunmadığı ve derslerin işlenmesinde zorluk yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In order to solve the problems experienced by teachers in the distance education process during the pandemic period, these problems need to be determined first. The aim of this study is to determine the problems teachers experience in the distance education process applied during the pandemic period. In this research conducted with qualitative research method, the case study model was used. The working group of the research consists of 20 teachers working in secondary education institutions (High School) in Ankara's Altındağ district. Semi-structured interview form was used in this study. 4 open-ended questions were prepared in accordance with the aims of the study. In the study, it was found that some teachers do not have a computer, they use them at home with their spouses or children, and they have technical problems with the computer. It has been determined that most of the teachers do not have an independent study room at home, there is noise when their spouses or children work for distance education / business purposes, and some teachers do not have a desk. In addition, it was concluded that during the distance education process, most of the students did not attend the course and there were problems in homework follow-up, the content of the courses was not suitable for distance education, there were no suitable places and materials especially for applied courses, and there were difficulties in teaching the courses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics