SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: WİLHELM DİLTHEY HERMENUETİK VE TİN BİLİMLERİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-25 08:19:17.0
Language : Türkçe
Konu : Yakınçağ Tarihi
Number of pages: 3187-3199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilimlerde varlığı anlama ve anlamlandırma çabaları, bilgiye ulaşmada çeşitli teknik ve yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Yöntemlerin farklılıkları, olay ve olguların kavranabilirliği açısından epistemolojik bir çoğulculuk oluşturur. Her bilgi, varlığı ve insanı anlamak içindir. Sosyal bilimler, tarihsel süreçte birçok araştırma yöntemi belirlemişken 19. yüzyılın son çeyreğinde Wilhelm Dilthey’nin geliştirdiği hermenuetik yöntem pozitivizme bir eleştiri mahiyetinde ortaya çıkmıştır. Orta çağdan beri benimsenen bir yöntem olan yorumsama kuramı, aydınlanma devriyle beraber bireyciliğin odağına bilimsel metodolojiyi koymuştur. Deneyselcilikle aklın belirleyici kıstas sayılması usulünü yorumbilim, insanın deneyim ve tarihsel sürecinin ortaya konulması şekline dönüştürmüştür. Çalışmamızda sosyal bilimlerde yöntem araştırmalarının pozitivizm ve hermenuetik ile ilerletilmesindeki nedenler irdelenmiştir. Bu nedenlerin insanı anlama ve anlamlandırma ekseninde yorumsamacı yönteme nasıl başvurduğunu Dilthey üzerinden örneklendirmek amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Purpose of understanding presence in social sciences has created various techniques and methods for accessing information. Difference of methods, creates an epistemological pluralism in terms of the understanding of events and facts. Every knowledge is for understanding the presence and the human. Social sciences, when it has set up a lot of research methods in the historical process in the last quarter of the 19st century, Wilhelm Dilthey developed a hermenuetic method that was a critical critique of positivity. Interpretation theory, a method adopted since the Middle Ages it was established as a scientific methodology in the focus of individualism, along with the enlightenment revolution. The method of experimentalism and the decisive seniality of the mind hermeneutic, it has transformed human experience and historical process into the way it was created. In this study, reasons for advancing methodology research in social sciences with positivism and hermenuetic be prodded. How these reasons are interpretive in the axis of understanding and understanding people It is intended to illustrate what it is referring to through Dilthey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics