COVİD-19 SÜRECİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ DÜZENLEME VE BİLGİ PAYLAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-25 22:38:07.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2702-2722
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının çevrim içi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları ile çevrim içi öz-düzenleme durumlarının ne düzeyde olduğu ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören yüz yirmi bir kadın ve yetmiş yedi erkek olmak üzere toplam 198 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilirlik örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın veri toplama araçlarını “Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği” ve “Çevrim içi Öz-Düzenleme Ölçeği” oluşturmaktadır. Araştırmanın veri analizinde bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmen adaylarının çevrim içi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışlarının ve çevrim içi öz-düzenleme durumlarının cinsiyete ve sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilgi paylaşma davranışlarının ve çevrim içi öz-düzenleme durumlarının günlük çevrim içi kalma sıklığı değişkeni açısından ise anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çevrim içi bilgi paylaşma durumları ile çevrim içi öz düzenleme durumları arasında güçlü düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda birtakım öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the level of knowledge sharing behaviors of Turkish teacher candidates in online learning environments and their online self-regulation and the relationship between them. The research was carried out with a scanning model. The study group of the research consists of a total of 198 Turkish teacher candidates, 121 of whom are female and 77 male, studying at Agri İbrahim Çeçen University and Van Yuzuncu Yil University. Easy accessibility sampling, which is one of the purposeful sampling methods, was preferred in the study. The data collection tools of the research consist of "Information Sharing Behavior Scale" and "Online Self-Regulation Scale". Independent samples t-test, one-way variance analysis and Pearson correlation were used in the data analysis of the study. According to the results of the research, it was concluded that Turkish teacher candidates' knowledge sharing behaviors in online learning environments and online self-regulation did not make a significant difference according to gender and grade variable. It was concluded that information sharing behaviors and online self-regulation made a significant difference in terms of the daily online frequency variable. In addition, it was found that there was a strong and positive relationship between online information sharing situations and online self-regulation situations. Some suggestions were made in line with the results obtained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics