ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNDE METİN TÜRLERİNİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2021-LII
Yayımlanma Tarihi: 2021-06-27 13:19:14.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1695-1733
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı (TDE) derslerinde metin türlerinin öğretimi ile ilgili durum, ayrıntılarıyla tespit edilerek TDE öğretiminde ana malzeme olan metin türlerinin daha iyi öğretilebilmesi için çözümler bulabilmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Malatya ilinde görev yapan TDE dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 32 öğretmenle görüşme yapılmış, veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Buna göre öğrenciler metin türlerini tespit ederken metni oluşturan birim, metnin yazılış amacı, gerçeklikle ilişkisi ve metinde kullanılan anlatım türü gibi değişkenlere dikkat etmektedir. Öğretmenler, öğrencilere metin türlerini öğretirken olay yazılarındaki yapısal unsurlara, metnin yazılış amacına, gerçeklikle ilişkisine, metinde olayın varlığına/yokluğuna, kurgunun olup olmamasına, kelimelerin kazandığı anlamsal değişimlere vb. dikkat çekmektedir. Ders kitaplarındaki metinlerin geneli türünün belirgin özelliklerini yansıtmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlara uygun olarak benzer çalışmaların ortaokul ve lise düzeyinde farklı illerde yapılabileceği, öğretmenlerin metin türlerinin öğretimi noktasında bilinçlendirilebileceği ve özellikle tiyatro türünün konuşma becerisi üzerindeki etkisinin araştırılması gerektiği şeklinde çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to find solutions for the teaching of text types, which are the main materials in TAT teaching, by determining the situation related to the teaching of text types in secondary education Turkish language and literature (TAT) lessons in detail according to the type of school. Phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The study population of the research consists of TAT teachers working in Malatya. In the study, 32 teachers were interviewed using a semi-structured interview form to collect qualitative data, and the data were analyzed by content analysis method. Accordingly, while determining the text types, students pay attention to variables such as the unit that creates the text, the purpose of the text, its relation to reality, and the type of expression used in the text. While teachers are teaching the text types to students, the structural elements in the event writings, the purpose of writing the text, its relationship with reality, the presence / absence of the event in the text, the presence of fiction, the semantic changes gained by the words, etc. draws attention. The texts in the textbooks generally reflect the distinctive features of the genre. In accordance with the results obtained in the study, various suggestions were made that similar studies can be carried out in different provinces at the secondary and high school levels, teachers can be made aware of the teaching of text types, and the effect of theater genre on speaking skills should be investigated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics