OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 60-72 AY ÇOCUKLARA YÖNELİK HAZIRLANAN ÖZ DÜZENLEME EĞİTİM PROGRAMININ ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-30 16:05:07.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 2753-2774
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı okul öncesi dönemde öz düzenleme eğitim programının 60-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerinin gelişimine etkisinin incelemektir. Araştırmada olarak öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya anaokuluna devam eden 60-72 aylık 46 çocuk (23 deney, 23 kontrol) katılmıştır. Araştırmanın verileri 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu) ile toplanmıştır. Deney grubundaki çocuklara yedi hafta boyunca haftada üç defa olmak üzere “Okul Öncesi Dönemde Öz Düzenleme Eğitim Programı” uygulanmıştır.  Deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarının karşılaştırılması bağımsız örneklemler için t testi ile ön test -son test karşılaştırmaları ise ilişkili örneklemler için t testi ile yapılmıştır.   Çalışmanın sonucunda deney ve kontrol grubunda bulunan çocukların öz düzenleme becerileri puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve gerçekleştirilen eğitim programının istendik ve etkili bir sonuç ortaya koyduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Considering the importance self-regulation skills have gained in international pre-school literature, it seems that these skills should be emphasized as much as other skills that are tried to be developed in the pre-school period. Accordingly, the aim of the study was to examine the effect of self-regulation education program in the pre-school period on the development of self-regulation skills of 60-72 month-old children attending pre-school. The study has a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group. A total of 46 children (23 in the experimental, 23 in the control group) aged between 60-72 months who are attending kindergarten participated in the study. The research data were collected using the Self-Regulation Skills Scale for Age 4–6 (Teacher Form). The "Pre-School Self-Regulation Skills Education Program" was implemented with children in the experimental group three times a week for seven weeks.  Comparison of the pre-test scores of the experimental and control groups was made using t-test for independent samples and the pre-test-post-test comparisons were made using t-test for the paired samples. In the study, it was found that there was a significant difference between the scores of self-regulation skills of the children in the experimental and control groups and that the implemented education program resulted in a desirable and effective outcome. Various suggestions were made based on the results obtained from the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics