A RESEARCH OF STUDIES CONDUCTED IN TURKEY REGARDING THE SOCIAL-EMOTIONAL ADJUSTMENT IN PRESCHOOL

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-30 15:19:35.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 2800-2825
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemde çocukların gelişim seyri oldukça hızlı olmaktadır. Bu süreçte çocuğun sosyal duygusal gelişiminde evde ebeveynlerinin okulda ise okul öncesi öğretmenlerinin sunduğu destek sayesinde çocuklar sosyal ve duygusal beceriler edinmektedir. Edindiği sosyal beceriler sayesinde çocuk hem okula hem de akranlarına sosyal duygusal uyum sağlamaktadır. Sosyal duygusal uyum çocukların erken yıllardaki sosyalleşmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma da okul öncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal uyumlarını belirlemek amacıyla Türkiye’deki alanyazında yapılmış araştırmaların yıllarına, yayın türlerine, modellerine, çalışma gruplarına, konularına, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemlerine göre dağılımlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 2006 ile 2020 yılları arasında yapılmış “sosyal duygusal uyum” söz öbeğini içeren ve YÖK tez merkezi, Google Akademik ve Ulakbim veri tabanlarında taranan 21 yüksek lisans, 3 doktora tezi ve 8 makale olmak üzere toplam 32 çalışma incelenerek hazırlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 2009 ve 2011 yıllarında okul öncesi dönemde sosyal duygusal uyum konusunda çalışmalara rastlanmadığını; araştırmaların çoğunlukla tarama modelinde yapıldığını; çalışma grubunu çocukların oluşturmasına rağmen çoğunlukla verilerin öğretmen ve annelerden alındığını; bu çalışmalar içinde çocukların sosyal duygusal uyumunu ebeveynlik rolleri ve aile içi ilişkileri ile ilişkilendiren çalışmaların ağırlıkta olduğunu; “Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’nin bu çalışmaların 25’inde çocukların sosyal duygusal uyumlarını belirlemek amacıyla kullanıldığını ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The development progress of children in the preschool period is quite fast. In this period, they acquire social and emotional skills thanks to the support of their parents at home and preschool teachers at school. By means of the social skills acquired, children adapt socially both to the school and to their peers. Social-emotional adjustment is especially important for children's early socialization. This study aimed to determine the social-emotional adjustment of preschool children by examining the distributions of the research conducted in the body of literature in Turkey, according to the publishing types, models, working groups, issues, data collection tools, and data analysis methods. The research was prepared by examining a total of 32 studies including 21 masters’, three doctoral dissertations, and eight articles, which included the phrase "social-emotional adjustment " between 2006 and 2020, they were scanned in the YÖK thesis center, Google Academic and Ulakbim databases. Content analysis method was used in the analysis of the data. The analyzes conducted show that there were no studies on social emotional adjustment in the pre-school period in 2009 and 2011; researches are mostly done in scanning model; Although the study group was composed of children, mostly the data were taken from teachers and mothers; Among these studies, studies that associate the social emotional adjustment of children with parenting roles and intra-family relationships are predominant; It has been revealed that "Marmara Social Emotional Adaptation Scale” is used in 25 of these studies to determine the social emotional adjustment of children

Keywords


 • Akçınar, B (2017). Involved Fatherhood and Its Determinants in Turkey. Main Report. Anne Çocuk Eğitim Vakfı.

 • Altınok, M. (2017). The Relationship Between Motherhood Styles and Preschool Children’s Social Emotional Adjustment and Academic Self-Esteem. Unpublished master thesis, Aksaray University Institute of Social Sciences.

 • Asar, H. (2019). The Effect of Preschool Values Education Program on Social Emotional Adjustment and Value Levels of 5-6 Age Children. Unpublished master thesis, Pamukkale University Institute of Educational Sciences.

 • Atan, A. (2016). The Effects of Family Communication Skills Psychoeducational Program on Parents’ Communication Skills, Dyadic Adjustment, Marital Satisfaction, and Their 5-6 Years Old Children’s Social-Emotional Adjustment. Unpublished master thesis, Pamukkale University Institute of Educational Sciences.

 • Atan, A. & Buluş, M. (2018). The effect of family communication skills psycho- educational program on 5-6 years old children’s social-emotional adjustment. Pamukkale University Faculty of Ecucation Journal, 44, 213230.

 • Aydın. A. (2018). Investigation of The Relationships Between the Levels of Social Emotional Adjustment of 5-6 Years Old Preschool Children, Parents’ Marital Satisfaction and Family Resiliency. Unpublished master thesis, Pamukkale University Educational Science Institutes.

 • Barone, L., Lionetti, F., & Green, J. (2017). A matter of attachment? How adoptive parents foster post-institutionalized children’s social and emotional adjustment. Attachment and Human Development, 19(4), 323– 339. https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1306714

 • Başal, H.A. (2012). Development and psychology: How can I raise a happy child? Morpa Kultur.

 • Bilgin, H. (2012). Communication with the family in pre-school education and guidance to families. G. Uyanık Balat (Ed.), Introduction to Preschool Education (p226-241). Pegem.

 • Bilici, H. S. (2019). Analyzing the Relationship Between Social Emotional Adaptation, Social Problem-Solving Skills and Competition Types of 6072 Months Old Children Attending Preschool Education. Unpublished master thesis, Marmara University Institute of Educational Sciences.

 • Buharalı, S. (2019). The Activity of The Children Centered on Positive Development of Children’s Social Emotional Awareness Levels. Unpublished master thesis, Arel University Institute of Social Sciences.

 • Buluş, M. & Samur, A. Ö. (2017). The role of respect for parental self, essential needs and selfefficacy in predicting the social emotional adjustment of five/sixyear-old children. Pamukkale University Faculty of Ecucation Journal, 41, 105-119.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2019). Scientific Research Methods in Education (25th Printing). Pegem.

 • Can, G. İ (2019). Examination of The Relationship Between Gender-Role Behaviors and Social-Emotional Adaptation Level of 5–6-Year-Old Children Who Receive Preschool Education. Unpublished master thesis, Pamukkale University Institute of Educational Sciences.

 • Can Yaşar, M. & Aral, N. (2011). An overview of postgraduate theses within the field of drama at early childhood education in Turkey. Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Ecucation Journal, 22, 70-90.

 • Çetin, N. (2019). Investigation of The Relationship Between Social Emotional Adaptation, Parents’ Marriage Satisfaction and Ego Situation of Children Under Five-Six Years of Preschool Education. Unpublished master thesis,

 • Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan-Yalçın, D. & Yağmurlu, B. (2010). Emotional, behavioral, and social adjustment screening at school entry: social competence and behavior evaluation-30 scale. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 17(2), 63-74.

 • Deater-Deckard, K., & Dunn, J. (2002). Sibling relationships and social- emotional adjustment in different family contexts. Social Development, 11(4), 571–590. https://doi.org/10.1111/1467-9507.00216

 • Demir, T., Ocak Karabay, Ş. & Şahin Ası, D. (2017). The relationship between 5 years old children’s social emotional consistency and their parents’ attitudes. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 1(2), 1-14.

 • Dikici, Ş. T. (2016). The Investigation of The Effects of Parental Attitudes on Socioemotional Adjustment Levels of 5–6-Year-Old Children with Autism Spectrum Disorders. Unpublished master thesis, Beykent University

 • Durmuşoğlu Saltalı, N., Arslan, E. & Arslan, C. (2018). An investigation of self- esteem, socio-emotional adaptation and relational problem solving in preschoolers. European Journal of Education Studies 5(3), 1-18.

 • Erten Sarıkaya, H. (2020). The Effect of The Preschool Teachers’ Communication Skills Psycho-Education Program on Teachers’ Communication Skills and Social-Emotional Adjustment Levels and Prosocial Behaviors of Five-Year-Old Children. Unpublished doctoral thesis, Pamukkale University Institute of Educational Sciences.

 • Gökçe, F. (2013). Analyzing the Social-Emotional Accordance of 5–6-Year-Old Children with The Parenting Attitudes of Their Mothers. Unpublished doctoral thesis, Çukurova University Institute of Social Sciences.

 • Gülaçtı, F. (2014). Early childhood and pre-school education in Turkey and in the world. S. Tümkaya & F. Gülaçtı (Ed), Early childhood Education (p.219). Nobel Akademi.

 • Gülay Ogelman, H. & Güngör, H. (2015). Investigating the studies on environmental education in preschool period in turkey: investigating the articles and dissertations between 2000-2014. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 12(32), 180- 194.

 • Güner, A. Z. (2008). Effects of Educational Drama Performances on Social- Emotional Adaptations of Children At 5-6 Years-Old. Unpublished master thesis, Marmara University Institute of Educational Sciences.

 • Günindi, Y. (2011) The Evaluation of Social Skills of Children Attending to Independent Preschool and Kindergarten. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 133-144.

 • Gürkan, T., Sağlam, M., Yaşar, Ş., Arıkan, A., Erdoğan, S. & Gültekin, M. (2010). Preparation to primary school and primary education programs. Anadolu University Publication.

 • Güven, Y., ve Işık, B. (2006). The validity and reliability of Marmara Scale of Social and Emotional Adaptation for 5-year-old children. M.Ü. Atatürk Education Faculity Journal of Educational Science,23, 125-142.

 • Hayden, C. T. (2009). My Child Starts School. Ekinoks.

 • Işık, B. (2006). Organizational and Structural Quality of Family’s Effect On 60– 72-Month Children’s Socio-Emotional Adaptation Level. Unpublished

 • İpek, E. (2014). A Study of The Effect of Values Education Program Delivered to Five Years Old Kids on Their Social Emotional Adaptation Levels. Unpublished master thesis, Necmettin Erbakan University Health Sciences Institute.

 • Kacır, O. (2015). The Effects of Educational Games on 60–72-Month-Old Kid’s Social and Emotional Adaptation. Unpublished master thesis, On Sekiz Mart University Institute of Educational Science.

 • Kaya Değer, Z. (2019). Examining the Social Emotional Adaptation Skills of Early Childhood Syrian Children According to Different Variables. Unpublished master thesis, Marmara University Institute of Educational

 • Kaytez, N. & Durualp, E. (2014). An overview of postgraduate theses within the field of play at early childhood education in Turkey. International Journal of Turkish Education Science, 2(2), 110-122.

 • Koçyiğit, S. (2012). Staff in preschool education institues. G. Uyanık Balat (Ed.), Introduction to Preschool Education (p.202-225). Pegem.

 • Labella, M. H., Narayan, A. J., McCormick, C. M., Desjardins, C. D., & Masten, A.S. (2019). Risk and adversity, parenting quality, and children’s socialemotional adjustment in families experiencing homelessness. Child Development, 90(1), 227–244. https://doi.org/10.1111/cdev.12894

 • Malıyok, G. (2018). The Effects of Dance Education, Applied to 5-Year-Old Pre- School Children on Their Socio-Emotional Adaptation. Unpublished

 • McCabe, P. C., & Altamura, M. (2011). Empirically valıd strategies to improve social and emotional competence of preschool children. Journal of Adolescence, 48(5), 513–540. https://doi.org/10.1002/pits

 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

 • Oktay, A. (2007). Magic Years of Life. Epsilon.

 • Önder, A., Güven, Y., Sevinç, M. Aydın, O., Uyanık Balat, G., Palut, B., Bilgin, H. Çağlak, S. & Dibek, E. (2004). Altı yaş çocukları için Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeğinin (MASDU) geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2004. Marmara University.

 • Ramazan, O., & Unsal, O. (2012). A study on the relationship between the social- emotional adaptation and behavioral problems of 60–72-month-old preschoolers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5828-5832.

 • Sette, S., Baumgarter, E., & Schnider, B. H. (2014). Shyness, child–teacher relationships, and socio-emotional adjustment in a sample of Italian preschool-aged children. Infant and Child Development, 23(6), 323–332. https://doi.org/10.1002/icd

 • Sevinç, M. (2009). Play in Early Childhood Development and Education. Morpa.

 • Sezici, E. ve Yiğit, D. (2019). Assessment of the relationship between toy preferences of preschool children and their play behaviors and social emotional states. Journal of Academic Research in Nursing, 5(3), 178-187.

 • Şentürk, S. (2007). The Comparison Among Social and Emotional Adaptation Levels of The Children Aged 5-6 Together with Child Raising Attitudes of The Mothers Working and Not Working. Unpublished master thesis,

 • Toran, M. (2011). Examination Effects of Montessori Method On Children’s Concept Acquisition, Social Adaptation, and Fine Motor Skills. Unpublished master thesis, Gazi University Institute of Educational Science.

 • Ünsal, F. Ö. (2010). The Relation Between Social-Emotional Adaptation and Behavior Problems of 60-72 Months Old Children Whor Are Attending a Pre-School Institution. Unpublished master thesis, Marmara University Institute of Educational Science.

 • Wang, C., Hatzigianni, M., Shahaeian, A., Murray, E., & Harrison, L. J. (2016). The combined effects of teacher-child and peer relationships on children’s social-emotional adjustment. Journal of School Psychology, 59, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.09.003

 • Yıldırım, G. & Karaman, N. N. (2016). Analyzing of the relationship between social skills and social emotional adjustment in preschool children. Turkish Studies, 11(9), 965-978.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Quantitative Research Methods in Social Science. Seckin.

 • Yörükoğlu, A. (2016). Children Mental Health. Ozgur.

 • Zeybekoğlu Akbaş, Ö., & Dursun, C. (2020). A Study on Working Mothers of Children Missing Out on Preschool Education During Stay-Home Order. World Children Conference, Ankara. www.worldchildrenconference.org EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics