FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-10-25 08:20:50.0
Language : Türkçe
Konu : FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
Number of pages: 3349-3375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda ülkemizde pandemi döneminde gerçekleşen uzaktan eğitim sürecinde Fen Bilimleri öğretmenlerinin derslerini yürütürken karşılaştığı zorluklar, kullandığı yöntemler ve öğrencilerin uzaktan eğitime katılım düzeyi hakkındaki görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni olan olgubilim (fenemonoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi belirlenirken seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan 20 Fen Bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve öğretmenlerin görüşleri izin alınarak video ve ses olarak kayıt altına alınmıştır. Çalışmada elde edilen veriler tema ve kodlara ayrılarak tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma sonucunda Fen Bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze eğitimle kıyaslandığında dezavantajlı buldukları konular olduğu gibi, avantajlı bulduğu konularında olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin kendilerini yetersiz hissettikleri uzaktan öğretim teknikleri konusunda eğitim ihtiyacı hissettikleri belirlenmiştir.  Uzaktan eğitim sürecinin daha çok kaynağa erişme, teknolojiyle daha fazla ilgilenme, öğretim teknolojilerini kullanım becerilerinin artması gibi Fen Bilimleri öğretmenlerine olumlu katkısının olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci katılım düşüklüğü, uzaktan eğitime ulaşabilme zorluğu, veli ilgisizliği gibi birden fazla sorun belirlenmiştir. Öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu konular hakkında hizmetiçi eğitim verilmesi ve öğrencilerin eğitime ulaşmada kullanılan internet ve eğitim araçları açısından desteklenmesi önerilebilir.

Keywords

Abstract

In our study, it was aimed to examine the difficulties faced by Science teachers while conducting their classes during the distance education process in our country, the methods they used and the students' views on the level of participation in distance education. The phenomenology design, which is a qualitative research design, was used in the study. While determining the sample of the study, one of the purposeful sampling methods, easily accessible situation sampling was used. The sample of the study consisted of 20 Science teachers who are working in the various provinces of Turkey constitute the teacher. In the study, a semi-structured interview form was prepared and video and audio recording were taken by taking the opinions of the teachers. The data obtained in the study were divided into themes and codes and presented in tables. At the end of the study, the subjects that Science teachers found advantageous in the distance education process compared to face-to-face education were determined, as well as the issues they found disadvantageous. It was determined that teachers felt the need for training in some subjects that they felt inadequate. Multiple problems have been identified, such as student participation, access to distance education, and parent interest. In-service training can be offered on the subjects that teachers need. In addition, it may be suggested to support students in terms of internet and educational tools used in accessing education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics