PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KENDİ RUH SAĞLIKLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

Author :  

Year-Number: 2021-LV
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-26 13:45:11.0
Language : Turkish
Konu : Guidance and psychological counseling
Number of pages: 4320-4336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacını psikolojik danışmanların kendi ruh sağlıklarını nasıl değerlendirdiklerini belirlemek oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışma nitel desendedir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak, görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerde veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşüne sunularak revize edilen bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma, altısı erkek ve beşi kadın olmak üzere 11 okul psikolojik danışmanıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verileri iki araştırmacı bağımsız olarak analiz etmiş ve kategoriler ve kodlar oluşturmuşlardır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ortaya çıkan temalar “Psikolojik danışmanların kendi ruh sağlıkları ile ilgili görüşleri”, “Psikolojik danışmanların kendi ruh sağlıklarını koruma ile ilgili görüşleri”, “Psikolojik danışmanların kendileri ruh sağlıklarını korumak için kullandıkları yöntemleri”, “Psikolojik danışmanların mesleki deneyimlerinin ruh sağlıkları üzerindeki etkisi ile ilgili değerlendirmeleri” şeklindedir. Araştırmanın bir sonucuna göre, psikolojik danışmanların ruh sağlığı ile ilgili değerlendirmeleri olumlu ve olumsuz yöndeki faktörleri kapsamaktadır. Bir diğer sonuca göre, psikolojik danışmanların ruh sağlıklarını korumada yardımcı birtakım faktörler bulunmaktadır. Araştırmaya katılan psikolojik danışmanların çoğu, ruh sağlıklarını korumada zorlandıklarını ve bazı mesleki yaşantıların bu durumu iyice zorlaştırdığını ifade etmektedir. Bu noktada, süpervizyon desteği ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine how psychological counselors evaluate their own mental health. This work is in qualitative design. Interview technique, which can be used frequently in educational research, was used as data collection method in the study. In the interviews, a semi-structured interview form, developed by the researcher and revised by submitting to expert opinion, was used to collect data. The study was carried out with 11 school counselors, six male and five female. Two researchers analyzed the data independently and created categories and codes. According to the findings obtained from the study, the emerging themes are "Psychological counselors' views on their own mental health", "Psychological counselors' views on protecting their own mental health", "The methods used by psychological counselors to protect their mental health", "Psychological counselors' professional experiences their evaluations about their impact on their health”. According to a result of the research, psychological counselors' evaluations about mental health include positive and negative factors. According to another result, there are some factors that help psychological counselors protect their mental health. Most of the psychological counselors participating in the research state that they have difficulty in maintaining their mental health and some professional experiences make this situation more difficult. At this point, suggestions about supervision support are presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics