TERÖRÜN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIV
Yayımlanma Tarihi: 2021-09-28 21:42:57.0
Language : Türkçe
Konu : İktisat
Number of pages: 3708-3723
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Terör çok eski dönemlerden beri yıkıcı etkileri olan ve toplumların gündeminde yer alan bir kavramdır. Terörün öncelikle güvenlik kavramını tehdit edici bir unsur olduğu ayrıca ölümcül ve yıkıcı etkilerinin olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte, terör olaylarının ekonomik, siyasi ve sosyal etkileri literatürde uzun zamandır tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı terörün ekonomiler üzerindeki en önemli etkilerinden biri olan ekonomik büyümeye etkisini analiz etmektir. Bu amaçla BRICS-T ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) için terörün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analizi yardımıyla ampirik olarak incelenmiştir. Çalışmanın temel sonuçları beklentiler dahilinde ortaya çıkmıştır. Çalışma, ele alınan ülkelerde terörün ekonomik büyümeyi olumsuz olarak etkilediğini ampirik olarak ortaya konmuştur. Çalışmanın temel ampirik sonucuna göre, terör değişkenindeki 1 birimlik artış GDP değişkenini 0,396 birim azaltmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda uluslararası toplumun terörün ortadan kaldırılmasına yönelik çabalarını artırması gerektiği vurgulanmaktadır.

Keywords

Abstract

Terrorism is a concept that has been on the agenda of societies and has had devastating effects since ancient times. It should not be forgotten that terrorism is a threat to the concept of security and has fatal and destructive effects. However, the economic, political, and social effects of terrorist incidents have been discussed in the literature for a long time. The aim of this study is to analyze the effect of terrorism on economic growth, which one is the most important effect on economies. For this purpose, the effect of terrorism on economic growth for BRICS-T countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) has been studied empirically with the help of panel data analysis. The main results of the study empirically revealed that terrorism negatively affects economic growth in countries considered within the expected expectations. According to the primary empirical result of the study, one unit increase in the terror variable reduces the GDP variable by 0.396 units. As a result, it is emphasized that the international community should increase its efforts to eliminate terrorism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics