YAZMA EĞİTİMİ DERSİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-30 16:16:22.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2553-2569
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nicel araştırma yöntemlerinden “gerçek deneysel desen” modellerinden tek grup ön test-son test deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler bir ölçekle iki uzmanın puan ortalamaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmacının katılımcıları eğitim fakültesi öğrencileri arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında lisans düzeyinde Yazma Eğitimi dersini alan Türkçe öğretmeni adayı öğrenciler arasından katılımcı verileri sağlanmıştır. Araştırma sırasında Yazma Eğitimi dersini almamış eğitim fakültesi öğrencileri arasından Türkçe öğretmeni adaylarına serbest konulu ilk yazılar yazdırılmıştır. Yazdırılan bu yazılar literatürdeki bir ölçekle iki farklı uzmanın puan ortalamaları dikkate alınarak değerlendirilmiştir, daha sonra Türkçe öğretmeni adaylarına Yazma Eğitimi dersinin ardından yeniden serbest konulu ikinci yazılar yazdırılmıştır. Yazma Eğitimi dersi uygulamalı bir ders olduğu için ve beceri eğitimine dayandığı için öğretmen adaylarının yazma becerilerini geliştirmede önem arz etmektedir. Yazma becerisi bakımından öğrenciye rol model teşkil edecek öğretmenler yetiştirilmesi için Yazma Eğitimi derslerinin etkiliği önemlidir. Bu bakımdan makale sonuçları önem arz etmektedir. Yazma Eğitimi dersi almadan önce ve aldıktan sonra katılımcıların yazılarının değerlendirmesine bakıldığında olumlu yönde puanların dersi aldıktan sonra arttığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

In the study, one group pre-test and post-test design was used among the “real experimental design” models, which is one of the quantitative research methods. The data obtained were evaluated on a scale by taking into consideration the mean scores of the two experts. The participants of the researcher were chosen among the students of the faculty of education on a voluntary basis. Participant data were provided among the prospective Turkish teacher students who took Writing Education course at the undergraduate level in the 2018-2019 academic year. During the research, among the students of the faculty of education who did not take the Writing Education course, the first writings were written to the Turkish teacher candidates. These writings were evaluated with a scale in the literature by taking into consideration the average scores of two different experts, and then the second writings on the subject of freelance were re-written to Turkish teacher candidates after the Writing Education course. Since the Writing Education course is a practical course and is based on skills training, it is important in developing the writing skills of prospective teachers. The effectiveness of the Writing Education lessons is important in training teachers who will serve as role models for students in terms of writing skills. In this respect, the results of the article are important. Considering the evaluation of the writings of the participants before and after taking the Writing Education course, it can be said that the positive scores increase after taking the course.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics