KENDİ KENDİNE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİ: COMPLETE TURKISH ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1225-1248
Year-Number: 2022-LVII

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İngilizce konuşanlar için hazırlanmış Teach Yourself serisinin yayını olan Complete Turkish isimli ders kitabının kendi kendine yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi açısından incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu araştırmada kullanılan veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak temalar oluşturulmuştur. Bu temalar; ana dil ve hedef dil kullanımı, kendi kendine öğrenme sürecine yönelik tasarım, yöntem, beceri öğretimi, kültür aktarımı, ölçme-değerlendirme ve görseller olmak üzere yedi başlıktan oluşmaktadır. Araştırma sonuçları kitabın birçok özelliğiyle (öğrenme sürecine yönelik ve zorluklarına yönelik öneriler, öz değerlendirme, ek bölümler vb.) kendi kendine Türkçe öğrenme sürecinde kullanıcılara rehberlik ettiğini ortaya koymaktadır. Kitapta, dil bilgisi becerisinin öğretiminde keşfederek öğrenme yönteminden, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretiminde ise işitsel-dilsel yöntemden yararlanıldığı görülmektedir. Edebî metinlere yer verilmemesi ve otantik görsel kullanımının sınırlı sayıda olması, yazma becerisi alanında kullanılan alıştırma türlerinin dil bilgisi ve sözcük öğretimine yönelik olması kitabın sınırlı yönleri olarak sıralanabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the book Complete Turkish, the publication of the Teach Yourself series prepared for English speakers, in terms of self-directed learning Turkish as a foreign language. In this study, in which qualitative research method was adopted, the data were obtained through document analysis and formed by subjecting the obtained data to inductive content analysis. These themes consist of seven topics: mother tongue and target language use, design for self-learning process, method, skill teaching, transfer of culture, assessment-evaluation and visuals. The results of the research reveal that the book guides the users in the process of self-learning Turkish with its many features (suggestions for the learning process, difficulties, self-evaluation, appendix etc). In the book, it is determined that the discovery method is used in grammar teaching and the audio-lingual method is used in teaching listening and speaking skills. The lack of literary texts and the limited use of authentic visuals and the types of exercises used in the field of writing skills are oriented towards grammar and vocabulary can be listed as the limited aspects of the book.

Keywords