SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR FENOMENOLOJİ ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-30 18:04:34.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2530-2552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri, tutumları veya davranışları, öğrencilere kazandıracakları bilgi ve beceriler açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının yazmaya yönelik tutumları veya görüşleri de bu doğrultuda önemlidir. Çünkü öğrencilerinin yazma becerisini geliştirebilmeleri ve öğrencilerin yazma eyleminde bulunmalarını sağlayabilmeleri için öncelikli olarak kendilerinin bu beceriyi kullanmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılarak hazırlanan araştırmanın örneklemini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 27 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüş alındıktan sonra şekillendirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş ve bulgular tablolar hâlinde sunularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının genellikle ara sıra yazma eyleminde bulundukları, yazmanın onlar için daha çok kendilerini ifade etme anlamına geldiği, genellikle deneme türünde yazma çalışması yaptıkları, duygularını dile getirme isteği ve rahatlama isteği gibi etkenlerin onları yazmaya yönlendirdiği, yazmaya başlamadan önce çeşitli hazırlıklar yaptıkları ve iyi bir yazıda bulunması gereken niteliklerle ilgili bir bilince sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The opinions, attitudes or behaviors of teachers and teacher candidates have an important role in terms of the knowledge and skills that they will help students to achieve. Therefore, the attitudes or opinions of teacher candidates towards writing are also important in this respect. The reason is that in order for the students to develop their writing skills and to enable them to engage in the act of writing, teachers first need to use these skill themselves. The aim of this research is to reveal the thoughts of classroom teacher candidates about writing. For this purpose, the sample of the study, which was prepared by using the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods, consists of 27 teacher candidates studying in the Primary Education Program of the Faculty of Education of Amasya University. In the selection of the sample, easily accessible case sampling was preferred. The data of the study were collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers and shaped after receiving expert opinion. The obtained data were subjected to descriptive analysis and the findings were presented in tables and interpreted. According to the results of the research, it was revealed that the primary school teacher candidates usually do occasional writing exercises. Writing means more self-expression for them. They usually write essays. They write mostly to express their feelings and to relax. Before they start writing, they make various preparations and they have an awareness of the qualities that should be found in a good article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics