INVESTIGATION PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ CURIOSITY AND EXPLORING LEVELS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Author:

Number of pages: 2496-2511
Year-Number: 2021-LIII

Abstract

This research is aiming to analyze the curiosity and the level of exploring and the changing effects of this level for the pre-service Turkish language teachers. Survey model, which is one of the quantitative research designs, was used in the research. Target population of the research constitutes the students from the Department of Turkish Education in University of Bayburt. As data collection tool Curiosity and Exploring Scope II and to determine the socio-demographic quality of the students Personal Information Form (PIF) was used. Data of the research were collected online on a voluntary basis. Inferential quantitative statistics were used in the analysis of the data. Since the data set, which was acquired in the survey, didn’t ensure normal distribution nonparametric tests Whitney U and Kruskal Wallis were used in the in the analysis of data. In the consequence of the survey curiosity and level of exploring of the pre-service teachers weren’t discovered any differences according to their genders, class grades, ages, and education level of their parents, income level of their families and geographical area they live in.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının merak ve keşfetme düzeylerini ve bu düzeylerini etkileyen değişkenleri incelemektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Bayburt Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Merak ve Keşfetme Ölçeği II ve öğrencilerin sosyo-demografik niteliklerini belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. Araştırma verileri, gönüllülük esasına dayalı olarak çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde anlam çıkarıcı nicel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veri seti normal dağılım sağlamadığı için verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının merak ve keşfetme düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş, anne ve baba eğitim düzeyi, ailelerin gelir düzeyi ve yaşanılan coğrafi bölgeye açısından farklılaşmadığı bulgulanmıştır.

Keywords