INVESTIGATION PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ CURIOSITY AND EXPLORING LEVELS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Author :  

Year-Number: 2021-LIII
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-25 22:09:12.0
Language : İngilizce
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2496-2511
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This research is aiming to analyze the curiosity and the level of exploring and the changing effects of this level for the pre-service Turkish language teachers. Survey model, which is one of the quantitative research designs, was used in the research. Target population of the research constitutes the students from the Department of Turkish Education in University of Bayburt. As data collection tool Curiosity and Exploring Scope II and to determine the socio-demographic quality of the students Personal Information Form (PIF) was used. Data of the research were collected online on a voluntary basis. Inferential quantitative statistics were used in the analysis of the data. Since the data set, which was acquired in the survey, didn’t ensure normal distribution nonparametric tests Whitney U and Kruskal Wallis were used in the in the analysis of data. In the consequence of the survey curiosity and level of exploring of the pre-service teachers weren’t discovered any differences according to their genders, class grades, ages, and education level of their parents, income level of their families and geographical area they live in.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının merak ve keşfetme düzeylerini ve bu düzeylerini etkileyen değişkenleri incelemektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Bayburt Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Merak ve Keşfetme Ölçeği II ve öğrencilerin sosyo-demografik niteliklerini belirlemek amacıyla Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. Araştırma verileri, gönüllülük esasına dayalı olarak çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde anlam çıkarıcı nicel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veri seti normal dağılım sağlamadığı için verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının merak ve keşfetme düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş, anne ve baba eğitim düzeyi, ailelerin gelir düzeyi ve yaşanılan coğrafi bölgeye açısından farklılaşmadığı bulgulanmıştır.

Keywords


 • Acun, N., Kapıkıran, Ş., & Kabasakal, Z. (2013). Trait curiosity and exploration inventory-ıı: Exploratory and confirmatory factor analysis and its reliability. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 74-85.

 • Ben-Zur, H., & Zeidner, M. (1988). Sex differences in anxiety, curiousity, and anger: A cross-cultural study. Sex Roles, 19(5-6), 335-347.

 • Darwin, C. (2001). İnsan ve Hayvanlarda Duygularin Ifadesi. (Trans. O. Tuncay). Gün Yayıncılık.

 • Demirel, M., & Çoşkun, Y. D. (2009). Investigation of curiosity levels of üniversity students in terms of some variables. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 111-134.

 • Elban, M. (2017). University students' views on the education and teaching of civilization history: Bayburt university education faculty sample. Journal of Education and Training Studies, 5(10), 123-136. https://doi.org/10.11114/jets.v5i10.2560

 • Elban, M. (2019). Sâtı Bey ve Selim Sırrı Tarcan’da merak kavramı: Bir karşılaştırma. [Conference presentation]. IKSAD 4. International Congress of Social Sciences, IKSAD.

 • Engelhard, G., & Monsaas, J.A. (1988). Grade level, gender and school-related curiosity in urban elementary schools. The Journal of Educational Research, 82(1), 22-26.

 • Hume, D. (2009). İnsan Doğası Üzerine bir Inceleme. (Trans. E. Baylan). BilgeSu.

 • Jirout, J., & Klahr, D. (2011). Children’s scientific curiosity: In search of an operational definition of an elusive concept. Developmental Review, 32, 125-160. https://doi.org/10.1016/j.dr.2012.04.002.

 • Kang, M. J., Hsu, M., Krajbich, I. M., Loewenstein, G., McClure, S. M., Tao-yi Wang, G., & Camerer, C. F. (2009). The wick in the candle of learning: Epistemic curiosity activates reward circuitry and enhances memory. Psychological Science, 20, 963–973. https://doi.org/10.1111/j.14679280.2009.02402.x

 • Kapıkıran, Ş., & Kırmızı, F.S. (2019). Öğretmen adaylarının merak ve keşfetme algıları ile okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 251-265. https://doi.org/10.31592/aeusbed.585328.

 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın.

 • Kashdan, T. B., & Silvia, P. J. (2009). Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge. C. R. Synder ve S. J. Lopez, (Ed.), In Oxford Handbook of Positive Psychology (pp. 367-375). Oxford University Press.

 • Kashdan, T. B., Disabato, D. J., Goodman, F. R., & McKnight, P. E. (2020). The Five-Dimensional curiosity scale revised (5DCR): Briefer subscales while separating overt and covert social curiosity. Personality and Individual Differences, 157, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109836.

 • Kashdan, T. B., Rose, P., & Fincham, F. D. (2004). Curiosity and exploration: Facilating positive subjective experiences anda personal growth opportunities. Journal of Personality Assesment, 82(3), 291-305.

 • Leslie, I. (2014). Curious. The Desire to Know and Why Your Future Depends on it. Basic Books.

 • Lindholm, M. (2018). Promoting curiosity? Possibilities and pitfalls in science education. Science & Education, 27(9-10), 987-1002. https://doi.org/10.1007/s11191-018-0015-7

 • Litman, J. A., & Spielberger, C. D. (2003). Measuring epistemic curiosity and its diversive and specific components. Journal of Personality Assessment, 80(1), 75-86. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA8001_16

 • Öğretir-Özçelik, A.D., & Şıvkın, E. (2019). Investigation of mother attitudes in different sociaeconomic level in terms of various variables. Asya StudiesAcademic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 9, Autumn, 1-14. https://doi.org/10.31455/asya.570845

 • Renner, B. (2006). Curiosity about people: The development of social curiositiy measure in adults. Journal of Personality Asssesment, 87(3), 305-316. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8703_11

 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik Test Geliştirme ve Uyarlama Süreci. Anı Yayıncılık.

 • Şentürk, O. (2020). Investigation of Youth and Sports Provincial Directorate Employees' Participation in Recreational Activities in Terms of Questioning Skills, Curiosity and Discovery Levels. Unpublished master thesis, Düzce University.

 • Spielberger, C. D., & Reheiser, E. C. (2009). Assessment of emotions: Anxiety, anger, depression, and curios. Applied Psychology: Health and Well-being, 1(3), 271-302. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01017.x

 • Spielberger, C. D., & Butler, T. F. (1971). On the Relationship between Anxiety, Curiosity, and Arousal: A Working Paper. Unpublished manuscript, Florida State University.

 • Spielberger, C. D., Peters, R. A., & Frain, F. (1976). The State–Trait Curiosity Inventory. Unpublished manual, University of South Florida, Tampa.

 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2019). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. (Trans. M. Baloğlu). Nobel.

 • Turan, M. B. (2015). Investigation of Curiosity Levels and Relationship between Learning Styles of Students Studying Physical Education and Sport Teacher Departments. Unpublished Master Thesis, Erciyes University. EXTENDED ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics