8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABINDA BARIŞ VE BAĞIMSIZLIK DEĞERLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-14 09:46:42.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 62-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler, sosyal bir varlık olarak hayatını sürdüren bireylerin, çevresindekilerle etkili iletişim kurmalarına, kişilerin toplumdaki konumunun belirlemesine katkı sağlamaktadır. Bireylerin kendi kültürüne hâkim olabilmeleri için dünya kültürünün ne derece geliştiğinin farkında olmaları gerekmektedir. Bu da evrensel değerlerin kişi tarafından kabul görmesiyle gerçekleşebilir. Bu araştırmada 8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında barış ve bağımsızlık değerlerinin ele alınışının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak araştırmanın amacına uygun olan doküman inceleme tekniği, analizi için ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma materyali olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılında ortaokullarda okutulan Millî Eğitim Bakanlığınca Nev Kitap Yayınevi tarafından bastırılan 8. Sınıf T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı kullanılmıştır. Elde edilen bulguların analiz edilmesiyle, kitap içerisinde yer alan metinler ve ölçme değerlendirme bölümleri ayrıntılı şekilde incelenmiş bağımsızlık değerinde 59, barış değerinden toplam 20 değer ifadesine ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre bağımsızlık değerine, barış değerine nazaran kitap bütünlüğünde fazlaca yer verildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Values contribute to the individuals who continue their lives as a social entity to communicate effectively with those around them and to determine the position of the person in the society. Individuals need to be aware of the extent to which the world culture has developed in order to dominate their own culture. This can be realized by the acceptance of universal values by the person. In this study, it was aimed to examine the consideration of the values of peace and independence in the 8th grade Turkish Republic History of Revolution and Kemalism textbook. Qualitative research approach was adopted in this study. Document analysis technique suitable for the purpose of the research was used as data collection method, and descriptive analysis method was used for analysis. The 8th grade Turkish Republic History of Revolution and Kemalism textbook, published by Nev Kitap Publishing House by the Ministry of National Education, was used as the study material in the 2020-2021 academic year. By analyzing the findings obtained, the texts and assessment and evaluation sections in the book were examined in detail, and a total of 59 expressions of independence and 20 expressions of peace were obtained. According to these results, it was seen that the value of independence is given more space in the book integrity than the value of peace.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics